Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség jelzése ellenére továbbra is félrevezető a Népszava cikke

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2019. ápri­lis 23-án köz­le­ményt adott ki ,,Jog­erős íté­let a Par­la­men­ten kívü­li párt elnö­ke által elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás ügyé­ben” cím­mel (https://ugyeszseg.hu/jogeros-itelet-a-parlamenten-kivuli-part-elnoke-altal-elkovetett-koltsegvetesi-csalas-ugyeben/).

A Nép­sza­va online vál­to­za­tá­ban 2019. ápri­lis 25. nap­ján 7 óra 30 perc­kor cikk jelent meg a köz­le­mény sze­rin­ti témá­ban (https://nepszava.hu/3033703_nem-ertek-el-mert-nem-is-akartak-ep-valasztas-kamupartok-es-puha-kezu-ugyeszseg) ame­lyet más por­tál is átvett.

A cikk ere­de­ti ver­zi­ó­ja tar­tal­maz­ta azt, hogy az ügyész­ség a lap­nak nem küld­te el a bíró­ság indok­lá­sát és nem rea­gált arra a kér­dés­re, hogy ,,nem fél-e attól, hogy pre­ce­denst teremt az, ha vala­ki nem szá­mol el 20 mil­lió forint­tal, akkor csu­pán 300 ezer forin­tot kell megfizetnie”.

A Nép­sza­va a fenti része­ket a Fővá­ro­si Főügyész­ég kéré­sé­re – mivel a Fővá­ro­si Főügyész­sé­get mint a hivat­ko­zott köz­le­ményt közzé tevő ügyész­sé­get való­já­ban nem keres­ték meg a cikk meg­je­le­né­se előtt –  mel­lőz­te a cikk­ből, illet­ve azt – külön keret alatt – kiegé­szí­tet­te a Fővá­ro­si Főügyész­ség helyes­bí­té­si kérel­mé­nek egy részével.

A cikk azon­ban tovább­ra is fél­re­ve­ze­tő, illet­ve annak ere­de­ti, a Fővá­ro­si Főügyész­ség által eti­kát­lan­nak tar­tott tar­ta­lom­mal tör­tént átvé­te­le már megtörtént.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség azt is jelez­te, hogy a cikk címe fél­re­ve­ze­tő mivel valót­la­nul azt sugall­ja, hogy az ügyész­ség nem akar­ta elér­ni a cikk sze­rin­ti pár­tot, szán­dé­ko­san nem tel­je­sí­tet­te a köte­les­sé­gét. A ,,nem érték el, mert nem is akar­ták” kife­je­zés a cikk végén idé­zett ,,magu­kat mik­ro­párt­nak neve­ző férfi” nyilatkozata.

Az adott bűn­ügy­ben az ügyész­ség tör­vé­nye­sen érvé­nye­sí­tet­te az állam bün­te­tő­ha­tal­mi igényét.

Továb­bá a Nép­sza­va a cikk­ben a bíró­ság által hozott íté­let indo­ko­lá­sá­nak meg nem kül­dé­sét kifo­gá­sol­ta, úgy, hogy azt a Fővá­ro­si Főügyész­ség­től elő­ze­te­sen egy­ál­ta­lán nem kér­ték.  Ugyan­ak­kor – ahogy az más ügyek­ből köz­is­mert és logi­kus – a bíró­ság íté­le­té­nek indo­ko­lá­sát eleve a bíró­ság­tól és nem az ügyész­ség­től kel­lett volna beszerezniük.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség elkö­te­le­zett a sajtó és rajta keresz­tül a köz­vé­le­mény pár­tat­lan és tény­sze­rű tájé­koz­ta­tá­sa iránt.