Főoldal » Archív » A Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványa alapján három gyanúsított letartóztatását rendelte el a bíróság

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zá­sá­ban három férfi, köz­tük egy hiva­ta­los sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, ame­lyet a bíró­ság el is rendelt.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást, amely során 2019. május 28. nap­ján három fér­fit őri­zet­be vett, és indít­vá­nyoz­ta a letartóztatásukat.

Az ügyész­sé­gi indít­vány ered­mé­nyes volt, a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te egy hónap­ra, az eljá­rás­ban való jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek kizá­rá­sa céljából.

A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne az ügyész a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa cél­já­ból, a ter­hel­tek és védő­ik a letar­tóz­ta­tást kifo­gá­sol­va jelen­tet­tek be fellebbezést.

Az ügy­ről koráb­ban köz­zé­tett köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/korrupcios-ugyben-rajtautes-es-kenyszerintezkedesek-videoval/