Főoldal » Hírek » A gondoskodás hiánya okozta a vádlottak beteg édesanyjának halálát - FOTÓVAL - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három test­vér ellen, akik hosszú időn keresz­tül nem lát­ták el beteg édes­any­ju­kat, ami végül a halá­lá­hoz vezetett.

A test­vé­rek közül a két férfi édes­any­juk­kal élt közös ház­tar­tás­ban egy megye­be­li tele­pü­lé­sen. A har­ma­dik test­vé­rük is a tele­pü­lé­sen lakott csa­lád­já­val, aki nem tar­tot­ta a kap­cso­la­tot velük. A két férfi alkal­mi mun­ká­ból élt, az abból szár­ma­zó pénz jó részét rend­sze­re­sen sze­szes ital­ra költötték.

A sér­tett a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en 1 évvel súlyos beteg lett, majd pszi­chés és fizi­ká­lis álla­po­ta is folya­ma­to­san rom­lott. A csa­lá­di ház kívül-belül rend­kí­vül elha­nya­golt és lerom­lott álla­gú volt, a ház­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en már hóna­pok­kal nem volt sem áram, sem víz, a fűtést a vád­lot­tak egy vas­kály­há­val biztosították.

A két férfi a szom­széd­ság­ban élők és az önkor­mány­zat által több­ször fel­aján­lott segít­sé­get nem fogad­ták el. A sér­tett halá­lát meg­elő­ző idő­szak­ban a lány­test­vér is tudo­mást szer­zett az édes­any­ja álla­po­tá­ról és a csa­lád­tag­jai élet­kö­rül­mé­nyé­ről, ennek elle­né­re sem­mit nem tett azok javítására.

2019. decem­ber 13-án a kora dél­utá­ni órák­ban az akkor már hosszabb ideje ágy­ban fekvő sér­tett rend­kí­vül lerom­lott egész­sé­gi álla­pot­ban volt, nem rea­gált a kül­vi­lág inge­re­i­re, ezért a haza­ér­ke­ző fiai a szom­szé­dok­tól kér­tek segít­sé­get. A sér­tet­tet még aznap kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, azon­ban ott rövid időn belül meghalt.

A sér­tett halá­la kihű­lés miatt követ­ke­zett be, a halá­lát meg­elő­ző napok­ban sem ételt, sem folya­dé­kot nem kapott.

Az asszony halá­lát az ellá­tat­lan­ság és a gon­dos­ko­dás hiá­nya okoz­ta, a lány­gyer­me­ke pedig nem nyúj­tott tőle elvár­ha­tó segít­sé­get az édes­any­ja részé­re annak elle­né­re, hogy az köte­les­sé­ge lett volna.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő két férfi ellen véde­ke­zés­re álla­po­tá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, míg a har­ma­dik vád­lott ellen segít­ség­nyúj­tás­ra egyéb­ként is köte­les sze­mély által elkö­ve­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken. 

A főügyész­ség a vád­irat­ban a két fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, míg test­vé­rük vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a lány­test­vér ese­té­ben a bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel. A fér­fi­ak kap­csán indít­vá­nyoz­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát is. A főügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett mind­há­rom vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban arra az eset­re, ha a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.