Főoldal » Hírek » A gyorshajtó felesége és lánya került kórházba - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 47 éves nagy­ló­ci férfi ellen, aki egy kanyar­ban gyors­haj­tá­sa miatt fának ütkö­zött. A fele­sé­ge és lánya is súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád sze­rint a férfi 2021. júni­us 26-án, 18 óra 20 perc­kor kifo­gás­ta­lan látá­si és útvi­szo­nyok között veze­tett Nagy­lóc felől Szé­csény irá­nyá­ba. A jobb első ülé­sen utazó 11 éves lánya bekap­csol­ta biz­ton­sá­gi övét, de a hátul ülő fele­sé­ge nem.

Egy jobb­ra ívelő, veszé­lyes útka­nya­ru­lat­ba - amire jel­ző­táb­la hívja fel a figyel­met, és 60 km/h sebes­ség­kor­lá­to­zás van érvény­ben - a férfi az út vonal­ve­ze­té­sé­hez képest jelen­tő­sen eltúl­zott, 97-102 km/h sebes­ség­gel haladt be. Emi­att az autó gumi­ab­ron­csai tapa­dá­su­kat veszt­ve sod­ród­tak, a jármű leha­ladt az út menti füves víz­el­ve­ze­tő árok­ba, ahol első részé­vel egy fának ütközött.

A hátul ülő nőt csi­go­lya­tö­ré­se miatt men­tő­he­li­kop­ter­rel, az elől utazó gyer­me­ket pedig kulcs­csont­tö­ré­se miatt men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kórházba.

A bal­eset oka az volt, hogy a gép­ko­csi­ve­ze­tő jelen­tő­sen túl­lép­te a meg­en­ge­dett sebes­sé­get, ugyan­is ha 60 km/h sebes­ség­gel haladt volna, a gép­ko­csi nem sod­ró­dott volna ki, így a bal­eset nem követ­ke­zett volna be.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a jár­mű­ve­ze­tő ellen a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett a nyo­mo­zás során fel­me­rült 130.600 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re is.