Főoldal » Hírek » A „három csapás” alkalmazásával ítélték életfogytig tartó szabadságvesztésre – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­ményt köve­tett el nevelt lánya sérelmére.

A jog­erős íté­let sze­rint a férfi a nagy­báty­ja és egy­ben a neve­lő apja is volt a 2004 feb­ru­ár­já­ban szü­le­tett lány­nak. A sop­ro­ni ingat­lan­ban velük élt a lány édes­any­já­nak koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett továb­bi két kis­ko­rú gyer­me­ke is. 

2018 szep­tem­be­ré­ben a vád­lott erő­szak­kal sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te a tizen­négy éves lányt. Verés­sel fenye­get­te meg, ezért a sér­tett nem mert beszél­ni sen­ki­nek a vele tör­tén­tek­ről. A cse­lek­mény követ­kez­té­ben a lány teher­be esett, melyet egész­ség­ügyi ellá­tás kere­té­ben megszakítottak.

A vád­lott ezután is több­ször fenye­get­te, vala­mint bán­tal­maz­ta nevelt lányát. 2018 decem­be­ré­ben, vala­mint 2019 júli­u­sá­ban leg­alább öt alka­lom­mal, szin­tén erő­szak­kal kény­sze­rí­tet­te sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re, amely­nek követ­kez­té­ben a lány ismét ter­hes lett. Egész­ség­ügyi ellá­tás kere­té­ben ezt a ter­hes­sé­get is megszakították.

Azon a napon, ami­kor a férfi egy másik ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­te­ni kezd­te, a lány és az édes­any­ja fel­je­len­tést tettek.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kap­cso­lat­ba. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fegy­ház­bün­te­tés­ből leg­ko­ráb­ban 25 év múlva bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A vád­lott cse­lek­mé­nye sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény­nek minő­sül. Mivel ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt 2014 decem­be­ré­ben és 2019 júni­u­sá­ban is már elítél­ték, a tör­vény értel­mé­ben erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső. Emi­att ezen újabb súlyos bűn­cse­lek­mé­nyért köte­le­ző élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa vele szemben.

Az íté­let ellen a vád­lott és a védő­je fel­men­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2024. már­ci­us 5-én kihir­de­tett hatá­ro­za­tá­ban a főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ér­tett. A férfi bűnös, a kisza­bott bün­te­tés törvényes.