Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolt debreceni személyi edző letartóztatása fenntartásának a helybenhagyására tett indítványt a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

Vád­lot­ti fel­leb­be­zés alap­ján a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolt férfi ügye. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék előtt folya­mat­ban lévő ügy­ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség a többi között kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat hét sze­méllyel szem­ben. A vád sze­rint a letar­tóz­ta­tott deb­re­ce­ni férfi 2018-ban vádlott-társától több kilo­gramm, Romá­ni­á­ból isme­ret­len körül­mé­nyek között beho­zott amfe­ta­min tar­tal­mú kábí­tó­szert vásá­rolt meg és azt tár­sa­i­val – rész­ben leda­rált kof­fe­in tab­let­tá­val kever­ve – kiada­gol­ta. A vád­lot­tak a több száz adag kábí­tó­szert Deb­re­cen­ben egye­bek mel­lett egy edző­te­rem­ben illet­ve annak par­ko­ló­já­ban érté­ke­sí­tet­ték. A letar­tóz­ta­tott férfi laká­sán MDMA-tartalmú tab­let­tá­kat, amfe­ta­mint és koka­int tar­tal­ma­zó kiada­golt kábí­tó­szert fog­lal­tak le. A ház­ku­ta­tás során a férfi laká­sá­ban és az álta­la hasz­nált autó­ban for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­ző tel­je­sít­mény­fo­ko­zó és poten­cia­nö­ve­lő tab­let­tá­kat vala­mint injek­ci­ó­kat is talál­tak. A vád sze­rint a ter­helt ilyen egész­ség­ügyi ter­mé­kek érté­ke­sí­té­sé­vel is fog­lal­ko­zott.

Az ügy­ben kije­lö­lés alap­ján eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és egész­ség­ügyi ter­mék hami­sí­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolt férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát a szö­kés és elrej­tő­zés veszé­lye miatt szük­sé­ges­nek ítél­te, ezért az első­fo­kú hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

A fel­leb­be­zés­ről a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.