Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A kábítószer-kereskedelemmel vádolt férfi letartóztatását tartja indokoltnak a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék vég­zé­sé­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, amellyel a tör­vény­szék annak a mély­kú­ti fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát tar­tot­ta fenn, akit az ügyész­ség kábítószer-kereskedelemmel, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés­sel, pénz­mo­sás­sal és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel vádol.

 A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi 2017-től kezd­ve az élet­tár­sát vala­mint a fia­tal­ko­rú fiát is bevon­va Mély­kú­ton fel­nőt­tek­nek és fia­tal­ko­rú­ak­nak exta­sy tab­let­tát, kris­tályt és her­bált árult. A férfi azért, hogy az ebből szár­ma­zó pénzt lep­lez­ze, ingat­la­no­kat vásá­rolt és gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got ala­pí­tott. Olyan eset is tör­tént, hogy a férfi annak érde­ké­ben, hogy több vásár­ló­juk legyen, a neki dol­go­zó sze­mé­lyek egy részét nem pénz­zel, hanem bódí­tó hatá­sú anya­gok­kal fizet­te ki.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­eme­lést köve­tő­en a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta, a vég­zés ellen a férfi jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az átira­tá­ban kifej­tet­te, hogy a vád tár­gyá­vá tett súlyos meg­íté­lé­sű bűn­cse­lek­mé­nyek egyi­két a tör­vény akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­ni ren­de­li, ezért a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­vel szem­ben a továb­bi­ak­ban is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért a tör­vény­nek meg­fe­le­lő­en tar­tot­ta fenn a tör­vény­szék a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A fel­leb­be­zés­ről másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.