Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » A konyhaasztalnál szurkálta hátba élettársát egy nő Pápán – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a 42 éves nővel szem­ben, aki 2022 októ­be­ré­ben ötször szúr­ta hátba az élet­tár­sát.

A vád­irat sze­rint a jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó elkö­ve­tőt a sér­tett fogad­ta be a házá­ba, miu­tán a nőnek az édes­any­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás miatt a koráb­bi lakó­he­lyé­ről el kel­lett köl­töz­nie. Közöt­tük élet­tár­si kap­cso­lat ala­kult ki, s miu­tán a nő tovább­ra sem ren­del­ke­zett jöve­de­lem­mel, a férfi tar­tot­ta el.

Az élet­tár­sak 2022. októ­ber 9-én, este, a sér­tett laká­sá­ban a kony­ha­asz­tal­nál ültek, miköz­ben a férfi ciga­ret­tát sodort és beszél­get­ni pró­bált az éppen sze­szes italt fogyasz­tó pár­já­val, amely azon­ban nem sike­rült. A nő ekkor fel­vett a kony­ha­asz­tal­ról egy hét cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú, hegyes, éles hámo­zó­kést, és a kony­ha­szék­ről fel­áll­va a sér­tett háta mögé lépett, majd a kés­sel ötször hátba szúr­ta a fér­fit.

A sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés­éket szen­ve­dett, a bán­tal­ma­zás pedig azért nem járt súlyo­sabb követ­kez­ménnyel, mert a nő több szú­rá­sa is cson­tos kép­le­tet ért.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a nő a tör­vény ren­del­ke­zé­se foly­tán nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. A főügyész­ség indít­ványt tett az elkö­ve­tő­vel szem­ben koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak utó­la­gos elren­de­lé­sé­re.