Főoldal » Archív » A kórház idős betegeitől csalt ki ékszereket a segédápoló

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás miatt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint Szom­bat­he­lyen három idős­ko­rú fek­vő­be­teg­től csal­ta ki az éksze­re­it azzal az ígé­ret­tel, hogy azo­kat az osz­tály pán­cél­ka­zet­tá­já­ba helye­zi meg­őr­zés­re, illet­ve megjavíttatja.

A vád sze­rint a vád­lott a kór­ház pszi­chi­át­ri­ai osz­tá­lyán dol­go­zott segéd­ápo­lói munkakörben.

A vád­lott rávett arra a kór­ház­ban fek­vő­be­teg­ként tar­tóz­ko­dó két idős­ko­rú sér­tet­tet 2016. janu­ár vége és feb­ru­ár köze­pe közöt­ti idő­szak­ban, hogy adják át az arany­gyű­rű­i­ket meg­őr­zés­re, és meg­ígér­te nekik, hogy azo­kat bete­szi az osz­tály páncélkazettájába.

A ter­helt az egyik sér­tett isme­rő­sét is meg­kér­te, hogy győz­ze meg a sér­tet­tet arról, hogy az éksze­rek a pán­cél­ka­zet­tá­ban nagyobb biz­ton­ság­ban vannak.

A vád­lott rávet­te a har­ma­dik idős sér­tet­tet is, hogy az arany fül­be­va­ló­ját adja át neki javíttatásra.

Az elkö­ve­tő a sér­tet­te­ket téve­dés­be ejtet­te, az átvett három arany­gyű­rűt nem akar­ta a pán­cél­ka­zet­tá­ba tenni, és a meg­szer­zett arany fül­be­va­lót sem szán­dé­ko­zott meg­ja­vít­tat­ni, hanem azo­kat ellopta.

A sér­tet­tek kára nem térült meg.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat csa­lás minő­sí­tett ese­té­vel vádol­ja, mely 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.