Főoldal » Hírek » A kórházi támadó előzetes kényszergyógykezelését indítványozza a Fővárosi Főügyészség

Az idő­köz­ben elké­szült szak­ér­tői véle­mény sze­rint a kül­föl­di férfi jelen­leg kóros elme­ál­la­po­tú, ezért a ter­helt elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek és elme­ál­la­po­ta meg­fi­gye­lé­sé­nek elren­de­lé­se indokolt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 37 éves kül­föl­di férfi 2021. már­ci­us 13-án a dél­utá­ni órák­ban egy VI. kerü­le­ti kór­ház­ban két beteg­tár­sá­ra is rátá­madt, az egyi­kü­ket sebé­sze­ti ollók­kal olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy a véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban, alta­tás­ban lévő nő, az azon­nal meg­kez­dett orvo­si beavat­ko­zás elle­né­re, napok­kal később bele­halt a sérülésekbe.

A gya­nú­sí­tott egy őt meg­fé­kez­ni pró­bá­ló ápo­ló­nőt is meg­tá­ma­dott, vala­mint a kór­ház egyik biz­ton­sá­gi őrét is megsebesítette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság koráb­ban elren­del­te a kül­föl­di férfi letar­tóz­ta­tá­sát, majd azt újabb ügyé­szi indít­vány­ra 2021. júli­us 16. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta. A letar­tóz­ta­tás vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­ben ren­del­te el.

Az idő­köz­ben elké­szült elme­or­vos szak­ér­tői véle­mény sze­rint a kül­föl­di férfi jelen­leg kóros elme­ál­la­po­tú. Álla­po­tá­ból adó­dó­an a bűn­is­mét­lés veszé­lye jelen­leg fenn­áll. A tör­vé­nyi sza­bá­lyok miatt ezért a ter­helt elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elren­de­lé­se és elme­ál­la­po­tá­nak hosszabb szak­ér­tői meg­fi­gye­lé­se szük­sé­ges és indo­kolt, ezért a Fővá­ro­si Főügyész­ség erre tett indít­ványt a nyo­mo­zá­si bírónál.

A bíró­ság a ter­helt elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elren­de­lé­se kér­dé­sé­ben vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elérhető: