Főoldal » Hírek » A Mura folyón át szállították a migránsokat - a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy tuné­zi­ai állam­pol­gár fér­fi­vel szem­ben, aki 2020 nya­rán egy iraki állam­pol­gár tár­sá­val együtt­mű­köd­ve szer­vez­te kül­föl­di állam­pol­gá­rok átcsem­pé­szé­sét Magyar­or­szá­gon keresztül. 

A vád­irat sze­rint a Len­gyel­or­szág­ban élő tuné­zi­ai állam­pol­gár férfi 2020. júni­us 27-e és 2020. szep­tem­ber 14. napja közöt­ti idő­szak­ban rend­sze­res anya­gi haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, egy szin­tén Len­gyel­or­szág­ban élő iraki állam­pol­gár­ral együtt­mű­köd­ve tevé­keny­ke­dett. A cél­juk isme­ret­len, jelen­tős számú, az Euró­pai Uni­ó­ba beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, kül­föl­di sze­mély szer­ve­zett, a horvát-magyar állam­ha­tár­nak a Mura folyón csó­na­kok­kal tör­té­nő enge­dély nél­kü­li átszál­lí­tá­sa volt.

A Magyar­or­szág terü­le­té­re enge­dély nél­kül beszál­lí­tott sze­mé­lye­ket a vád­lott és bűn­tár­sa Mura­sze­me­nye köz­ség köze­lé­ben kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen helyez­ték el, hogy őket a határ­fo­lyón csó­na­kok­kal átse­gít­ve, majd gép­ko­csik­kal Szlo­vé­ni­á­ba, illet­ve Auszt­ri­á­ba jut­tas­sák. A csem­pé­szett embe­rek szál­lí­tá­sát ukrán állam­pol­gá­rok, vala­mint továb­bi, a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek végez­ték, aki­ket a vád­lott és társa irányított.

A vád­lott az Euró­pai Uni­ó­ba beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző sze­mé­lyek szál­lí­tá­sa során, szlo­vén honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csik­kal a szál­lí­tók előtt halad­va, őket az útvo­na­lon végig biz­to­sí­tot­ta. A férfi 2020. augusz­tus 20. nap­ján még egy Yama­ha F2.5BMHS külső csó­nak­mo­tort is beszer­zett és leszál­lí­tott a Mura­sze­me­nye mel­lett kiala­kí­tott ille­gá­lis szál­lás­ra, hogy azt gumi­csó­nak­ra sze­rel­jék. Azzal azután pedig Hor­vát­or­szág­ból a Mura határ­fo­lyón keresz­tül az Euró­pai Uni­ó­ba beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző sze­mé­lye­ket szál­lít­sa­nak Magyarországra.

Az ügyész­ség a későb­bi fel­de­rí­tés ered­mé­nye­ként letar­tóz­ta­tott vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tá­sát indítványozta.