Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A pénzért, vizsga nélkül horgászengedélyeket kiállító férfi ügyében másodfokon folytatódik az eljárás- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­nak az ügyé­ben, akit vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak a bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt a Sze­ge­di Tör­vény­szék nem jog­erő­sen 1 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 200.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélt, vala­mint 30.000 forint­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az íté­let sze­rint a férfi egy hor­gász­egye­sü­let tag­ja­ként össze­sen 40.000 forint fejé­ben a köte­le­ző vizs­ga leté­te­le nél­kül hor­gász­en­ge­délyt és fogá­si nap­lót állí­tott ki és adott át két sze­mély­nek. A férfi a Sze­ge­di Tör­vény­szé­ken tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tot tett, ame­lyet az első­fo­kú bíró­ság elfo­ga­dott és íté­le­tet hozott.

A férfi és védő­je az íté­let ellen a bün­te­tés eny­hí­té­se végett jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség átira­tá­ban kifej­tet­te, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű és kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő fér­fi­val szem­ben kizá­ró­lag vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­sel érhe­tő­ek el a bün­te­té­si célok, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­vány.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.