Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » A rabló visszaadott egy ezrest – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú ellen rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt. A fia­tal az utcán leszó­lí­tott sér­tet­től ciga­ret­tát kért, majd több­ször meg­ütöt­te, ezután pénzt köve­telt, majd a pénz­tár­cá­já­ból kivett 23.000 forin­tot, de uta­zás­ra a sér­tett­nek vissza­adott egy ezrest. Más alka­lom­mal egy faépü­let­be ablak betö­rés­sel beha­tol­va külön­bö­ző érték­tár­gya­kat lopott el.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2023. május végén, haj­nal­ban, lakó­he­lyén, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen az utcán gya­lo­go­san köz­le­ke­dő fér­fit leszó­lí­tot­ta ciga­ret­ta kérés ürü­gyé­vel. A férfi mond­ta, hogy nem dohány­zik, ezért nem tud adni, mire a vád­lott hátul­ról két alka­lom­mal fejen ütöt­te, ami­től a férfi föld­re került, a zse­bé­ből kiesett a mobil­te­le­fon­ja. A fia­tal a tele­font fel­vet­te, de a férfi kérte, adja vissza a mun­ká­já­hoz szük­sé­ge van rá, így a vád­lott vissza­ad­ta, viszont azt köve­tel­te tőle, hogy adjon pénzt. A sér­tett tart­va az újabb bán­tal­ma­zás­tól 10.000 forin­tot ígért, elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, amit viszont a táma­dó kirán­tott a kezé­ből és magá­hoz vett 23.000 forin­tot. A sér­tett viszont kérte, hogy uta­zás­ra adjon vissza vala­mennyi pénzt, mire a vád­lott vissza­adott egy 1.000 forintost.

Az elkö­ve­tő 2023. május máso­dik felé­ben a dél­utá­ni órák­ban lakó­he­lyén egy pan­zi­ó­hoz tar­to­zó faépü­let­be ablak betö­rés­sel bement, onnan elekt­ro­ni­kai készü­lé­ke­ket, evő­esz­kö­zö­ket, tányér­kész­le­tet lopott el 43.000 forint értékben.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú­val szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indítványozott.