Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség indítványozta az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetés súlyosítását az anyjára brutálisan rátámadó békés megyei férfi ügyében

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azzal a kon­do­ro­si elkö­ve­tő­vel szem­ben hozott első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, akit a Gyu­lai Tör­vény­szék az édes­any­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nem jog­erő­sen 7 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

Az ügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben azért emelt vádat, mert 2019 nya­rán a vele egy ház­tar­tás­ban élő sér­tet­tet ittas álla­pot­ban, szó­vál­tást köve­tő­en, önma­gá­ból kivet­kőz­ve egy vas­cső­vel bán­tal­maz­ta és forró víz­zel leön­töt­te. A sér­tett ennek követ­kez­té­ben több­szö­rös töré­ses és égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban véde­ke­zé­sé­nek köszön­he­tő­en kopo­nya­sé­rü­lést nem szen­ve­dett, így az élet­ve­szé­lyes vagy halá­los ered­ménnyel járó sérü­lést sike­rült elke­rül­nie.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben fel­leb­be­zett az ügyész­ség a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben vala­mint a vád­lott és védő­je az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­nél eny­hébb, súlyos testi sér­tés meg­ál­la­pí­tá­sa és a bün­te­tés eny­hí­té­se végett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség fenn­tar­tot­ta a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyész­sé­gi fel­leb­be­zést, míg a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zé­sét alap­ta­lan­nak ítél­te, mely­re tekin­tet­tel az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra, a vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek tár­gyá­ban a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­tést hozni.