Főoldal » Hírek » A szír pénzváltó halála után 30 évvel ítélték el a palesztin elkövetőt emberölésért - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a palesz­tin fér­fit, aki meg­ölt egy szír pénz­vál­tót. Az Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség hosszabb tar­ta­mú bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség tavaly benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján a Fővá­ro­si Tör­vény­szék idén janu­ár­já­ban hozott íté­le­tet a szö­kés­ben lévő palesz­tin fér­fi­nak az ügyében.

A férfi a tár­sa­i­val 1991. szep­tem­be­ré­ben, Buda­pest XVI. kerü­let egy kiet­len részé­re csal­ták a szír pénz­vál­tó isme­rő­sü­ket azért, hogy tőle az üzlet­me­net­ből szár­ma­zó érté­ke­ket erő­szak­kal elve­gyék. Az elkö­ve­tő össze­ve­re­ke­dett a sér­tet­tel, akit az érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben kés­sel meg­szúrt. A föld­re került, véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett ruhá­za­tát átku­tat­ta, azon­ban nála mind­össze 1.600 forin­tot talált. Tár­sai a sér­tett gép­jár­mű­vé­vel távoz­tak, de a közel­ben köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet szen­ved­tek, így a rend­őr­ség elfog­ta őket. A tet­tes a sér­tett holt­tes­tét egy másik gép­jár­mű­vel a hely­szín­ről eltün­tet­te, és kül­föld­re szö­kött, tar­tóz­ko­dá­si helye azóta is ismeretlen.

A tör­vény­szék a távol­lé­vő fér­fit 30 évvel az elkö­ve­tés után nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, és vég­le­ges hatállyal kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­let ellen az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért, a védő fel­men­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fegy­ház­bün­te­tés tar­ta­má­nak fel­eme­lé­sét indít­vá­nyoz­ta. Az ügy­ben másod­fo­kon a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la dönt.