Főoldal » Hírek » A zebrán ütötte el a fiút - videóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a figyel­met­len­sé­ge miatt későn vette észre, és ezért elütöt­te az úttes­ten átke­lő gyalogost. 

A vád sze­rint az autós 2022 októ­be­ré­ben Ver­pe­lét bel­vá­ro­sá­ban köz­le­ke­dett az autó­já­val. A vád­lott a közel­ben talál­ha­tó par­ko­ló­ból indult el, alig néhány métert haladt, ennek elle­né­re még­sem kellő körül­te­kin­tés­sel köze­lí­tet­te meg az átke­lőt, így későn vette észre, hogy a kis­ko­rú sér­tett már a gya­lo­gos­át­ke­lő köze­pén tart. Bár a sofőr féke­zett, az autó­já­nak ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a sér­tett­nek, aki az úttest­re esett.

A vád­lott rög­tön meg­állt, és a fiú segít­sé­gé­re sie­tett. A bal­eset­ben a kis­ko­rú súlyos, csont­tö­rés­sel járó sérü­lést szenvedett. 

A köz­pon­ti járá­si ügyész­ség az Egri Járás­bí­ró­ság­hoz most benyúj­tott vád­ira­tá­ban a figyel­met­len vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bal­ese­tet tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.