Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Adóhatósági eljárások befolyásolásának ígéretével csaptak be vállalkozókat- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, vesz­te­ge­tést állít­va, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyomozást.

 A nyo­mo­zó ügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se érde­ké­ben a héten össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre, ame­lyek kere­té­ben öt sze­mély vonat­ko­zá­sá­ban több hely­szí­nen moto­zá­sok, kuta­tá­sok, majd gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sok vég­re­haj­tá­sa iránt intéz­ke­dett, ame­lyek ered­mény­re vezettek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019 szep­tem­be­rét meg­elő­ző­en két férfi és egy koráb­bi NAV dol­go­zó abban álla­pod­tak meg, hogy jog­ta­lan anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be vál­lal­ko­zó­kat győz­nek meg arról, hogy hiva­ta­los sze­mé­lyek meg­vesz­te­ge­té­sé­vel, más módon tör­té­nő befo­lyá­so­lá­sá­val a velük kap­cso­la­tos adó­igaz­ga­tá­si, illet­ve a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal hatás­kö­ré­be tar­to­zó bün­te­tő eljá­rá­sok­ról infor­má­ci­ó­kat sze­rez­nek és azok továb­bi mene­tét a meg­ren­de­lő érde­ke­i­nek meg­fe­le­lő­en irányítják.

A gya­nú­sí­tot­tak közel húsz gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got érin­tő­en azok dön­tés­ho­zó­i­tól –   rész­ben össze­kö­tő­kön keresz­tül – több tíz mil­lió forin­tot sze­rez­tek meg azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy ezen összeg egy részét hiva­ta­los sze­mély részé­re továb­bít­ják, a való­ság­ban azon­ban a hivat­ko­zott kap­cso­lat­rend­szer­rel nem ren­del­kez­tek és a jog­ta­lan előny­ként átvett vesz­te­ge­té­si pénzt saját cél­ja­ik­ra fordították.

A bűn­ügyi akció vég­re­haj­tá­sá­ban a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai is közreműködtek.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a hiva­ta­li kap­cso­la­tuk­ra valót­la­nul hivat­ko­zó három sze­mély őri­ze­tét elren­del­te, a kuta­tá­sok során náluk 25 mil­lió forint kész­pénzt fog­lal­tak le. Ezen ter­hel­tek, továb­bá a vesz­te­ge­té­sért és befo­lyás vásár­lá­sá­ért kihall­ga­tott gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke sem tett vallomást.

Az ügyész­ség az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben indít­vá­nyoz­ta a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét, a letar­tóz­ta­tá­sok tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon dönt.