Főoldal » Hírek » Ajándékokkal, közös programokkal férkőzött kiskorúak bizalmába egy férfi – a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bics­kei Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak elkö­ve­té­sé­hez szük­sé­ges vagy azt könnyí­tő fel­té­te­lek biz­to­sí­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tő aján­dé­kok­kal, közös prog­ra­mok­kal kis­ko­rú­ak bizal­má­ba fér­kő­zött azért, hogy velük sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesítsen.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi több kis­ko­rú fiú­val léte­sí­tett elekt­ro­ni­ku­san, ille­tő­leg sze­mé­lye­sen kap­cso­la­tot, közös prog­ra­mok­kal, kisebb érté­kű aján­dé­kok­kal akart a bizal­muk­ba fér­kőz­ni fel­ajánl­va azt is, hogy az éjsza­kát a laká­sá­ban tölt­sék. A gya­nú­sí­tott a sze­mé­lyes talál­ko­zók során kinyil­vá­ní­tot­ta a kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­la­tos érzel­me­it, velük testi kap­cso­lat­ba lépett, a kezü­ket simo­gat­ta, illet­ve megcsókolta.

A férfi 2024. feb­ru­ár 29-én, Buda­pes­ten, az egyik kis­ko­rú sér­tett szü­le­i­nek tudta és bele­egye­zé­se nél­kül, közös prog­ram ígé­re­té­vel a gép­ko­csi­já­ba csal­ta a tizen­ket­te­dik élet­évét alig meg­ha­la­dott sér­tet­tet, majd azzal, hogy azt szü­lei nem elle­nez­nék, Bics­ké­re szál­lí­tot­ta. A gya­nú­sí­tott meg­fog­ta a kis­ko­rú sér­tett kezét, aki az ellen kezét elránt­va til­ta­ko­zott. A rend­őrök a fér­fit Bics­kén, az álta­lá­nos isko­la előt­ti par­ko­ló­ban ellen­őriz­ték, ahol vele tar­tóz­ko­dott a kis­ko­rú sér­tett is.

A férfi magát egy olyan sze­mély nevé­re kiál­lí­tott veze­tői enge­déllyel iga­zol­ta, ame­lyet halál miatt 2020-ban passzi­vált a ható­ság. A gya­nú­sí­tott az okmányt sze­mély­azo­no­sí­tás­ra rend­sze­re­sen fel­hasz­nál­ta annak elle­né­re, hogy valót­lan­sá­gá­ról tudo­má­sa volt.

Az elkö­ve­tő több gyer­mek­ko­rú sze­méllyel is kap­cso­la­tot tar­tott fenn közös­sé­gi olda­la­kon, vala­mint olyan elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­sek is elő­ke­rül­tek, amely sze­rint hol­land sze­mély­azo­no­sí­tó okmányt akart az inter­net­ről a saját arc­ké­pé­vel ellát­va rendelni.

A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fenn­áll, továb­bá meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és elren­del­te a ter­helt letartóztatását.