Főoldal » Hírek » Állattartástól eltiltás érdekében nyújtott be keresetet a főügyészség- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség ebtar­tás­tól eltil­tás érde­ké­ben perli azt a 45 éves fér­fit, aki 2020 ápri­li­sá­ban anya­ku­tyá­ját és annak hét köly­két a lakó­he­lyé­hez köze­li erdő­be vitte, majd sor­sá­ra hagyta.

Az egyik Pápa kör­nyé­ki falu­ban élő elkö­ve­tő nem akar­ta eltar­ta­ni a kutyá­ját és annak 4-5 hetes köly­ke­it, ezért az erdő­ben kitet­te őket. Azért, hogy az anya­ku­tya ne tud­jon vissza­tér­ni a házá­hoz, póráz­zal egy fához kötöt­te, majd víz és éle­lem hát­ra­ha­gyá­sa nél­kül távozott.

A pápai állat­vé­dők már aznap dél­után tele­fo­nos beje­len­tést kap­tak az elha­gyott kutyák­ról, és az idő­köz­ben pórá­zát elrá­gó anya­ál­la­tot, vala­mint köly­ke­it begyűj­töt­ték, majd a kutyá­kat egy Vas megyei állat­vé­dő egye­sü­let­nél helyez­ték el.

A Pápai Járás­bí­ró­ság a másod­fo­kon jog­erő­re emel­ke­dett íté­le­té­vel a férfi bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tot­ta az állat­kín­zás vét­sé­gé­ben, melyet köve­tő­en az ügyész­ség élve azzal a jogá­val, hogy az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok meg­sér­té­se ese­tén a tevé­keny­ség­től való eltil­tás iránt kere­se­tet indít­son, 3 évre kérte a férfi ebtar­tás­tól tör­té­nő eltil­tá­sát, mivel nem muta­tott az állat­tar­tás­sal járó fele­lős­ség­tu­da­tot, fele­lőt­len, közö­nyös, az állat­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat súlyo­san sértő maga­tar­tást tanú­sí­tott, amely akár arra is alkal­mas lett volna, hogy a kutyák pusz­tu­lá­sá­hoz vezessen.