Főoldal » Archív » Ámokfutás Debrecenben

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ellen a mikep­ér­csi férfi ellen, aki tavaly ősszel a rend­őri iga­zol­ta­tás elől mene­kül­ve, jogo­sít­vány nél­kül szá­gul­do­zott Deb­re­cen utcá­in, köz­ben bal­ese­tet is okozott.

A 20 éves vád­lott jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­zik, ennek elle­né­re rend­sze­re­sen vezet gép­jár­mű­vet. Köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­sei miatt már több­ször folyt elle­ne sza­bály­sér­té­si eljárás.

A vád­lott 2017. novem­ber 13-án 16 óra körü­li idő­ben, ked­ve­zőt­len idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok között haladt Deb­re­cen egyik nagy for­gal­mú utcá­ján, ami­kor a jármű bizony­ta­lan moz­gá­sát ész­lel­ve a rend­őr­jár­őrök iga­zol­tat­ni akarták.

A rend­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést alkal­maz­va meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel a vád­lot­tat, ennek azon­ban a mikep­ér­csi férfi nem tett ele­get. Gyor­sít­va tovább­ment, mene­kü­lé­se során több­ször 100 km/h sebes­ség­gel is haladt. Az egyik útke­resz­te­ző­dés­ben elhe­lye­zett STOP tábla uta­sí­tá­sát meg­szeg­ve meg­ál­lás nél­kül, nagy sebes­ség­gel haladt be az útke­resz­te­ző­dés­be, ahol össze­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­au­tó­val. A vét­len autó az ütkö­zés követ­kez­té­ben meg­pör­dült a ten­ge­lye körül, majd megállt.

A vád­lott a hely­szín­ről meg­ál­lás és segít­ség­nyúj­tás nél­kül tovább szá­gul­dott, majd egy föld­út­ra leha­lad­va nem tudta ural­ni a gép­ko­csit, ezért abból kiszállt és futva mene­kült. Ezt köve­tő­en őt a rend­őrök elfogták.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len autó veze­tő­je 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott több­szö­rös és kirí­vó­an durva sza­bály­sze­gé­se­i­vel veszé­lyez­tet­te a köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vő sze­mé­lyek éle­tét, testi épségét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság­ra. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés, köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés, vala­mint mel­lék­bün­te­té­sül a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.