Főoldal » Hírek » Ámokfutást rendezett egy embercsempész – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy grúz férfi ellen, aki 35 embert akart kicsem­pész­ni Magyar­or­szág­ról, majd autós ámok­fu­tást ren­de­zett, ami végül egy buda­pes­ti bal­eset­tel ért véget. Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és kiuta­sí­tást indít­vá­nyo­zott vele szemben.

A vád­irat sze­rint 2022 decem­be­ré­ben a férfi arra vál­lal­ko­zott, hogy pén­zért, a meg­bí­zó­ja által biz­to­sí­tott kis­te­her­au­tó­val, több jog­el­le­nes határ­át­lé­pőt fog elszál­lí­ta­ni Magyar­or­szág­ról. A gép­ko­csit – amely­nek szel­lőz­te­tés nél­kü­li rak­te­re nem volt alkal­mas arra, hogy biz­ton­sá­go­san utaz­za­nak benne – isme­ret­le­nül maradt sze­mély bérel­te ki Varsóban.

A vád­lott egy üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül kapta az uta­sí­tá­so­kat, ame­lyek­nek meg­fe­le­lő­en a kis­busszal 2022. decem­ber 27-én, a magyar-szerb állam­ha­tár köze­lé­be, Doma­szék kör­nyé­ké­re ment. Ott a gép­ko­csi­ba 35 fő – 20 szír és 15 marok­kói állam­pol­gár – szállt be, akik koráb­ban más ember­csem­pé­szek által biz­to­sí­tott lét­rá­kon mász­tak át a határzáron.

A grúz férfi az M5 autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba indult azért, hogy a kapott uta­sí­tás­nak meg­fe­le­lő­en a rak­tér­ben tar­tóz­ko­dó sze­mé­lye­ket Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. A rend­őr­ség az autó­pá­lya újhar­tyá­ni fel­haj­tó­ja köze­lé­ben követ­te jár­mű­vet, és meg­pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni,. A vád­lott azon­ban a hang- és fény­jel­zést figyel­men kívül hagy­va nagy sebes­ség­gel tovább haladt az M0 autó­úton – az M1 autó­pá­lyán – az 1 számú főúton keresz­tül Buda­ke­szi, majd Buda­pest irá­nyá­ba. A férfi mene­kü­lé­se során több­ször áthaj­tott a piro­son, majd több - a for­ga­lom­ban sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő - jár­mű­re szán­dé­ko­san rákor­má­nyoz­ta a kis­buszt. A sofőr ezután, az I. kerü­let, Atti­la úton szán­dé­ko­san neki­haj­tott egy rend­őr­au­tó­nak, majd az ütkö­zés miatt meg­hi­bá­so­dott gép­ko­csi­ból kiug­rott, és elfu­tott, azon­ban a jár­őrök elfogták.

Az elkö­ve­tő össze­sen 11, anya­gi kár­ral járó köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet okozott.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit bűn­szer­ve­zet­ben, a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint annak meg­ál­la­pí­tá­sát, hogy a bün­te­tés­ből kizárt a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás, vala­mint azt, hogy őt a bíró­ság majd hatá­ro­zott időre uta­sít­sa ki Magyarországról.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, ügyé­ben május­ban vár­ha­tó az elő­ké­szí­tő ülés megtartása.

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, a köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és a ron­gá­lá­sok miatt az eljá­rást – hatás­kö­ri sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­tat­ja, az ennek kap­csán a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség által koráb­ban kiadott köz­le­mény, amely tar­tal­maz­za a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság vide­ó­ját, itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/gyanusitottkent-hallgatta-ki-a-nyomozo-ugyeszseg-a-menekules-kozben-rendorautonak-hajto-kulfoldi-embercsempeszt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A rend­őr­ség által készí­tett fotó­kon az össze­tört kis­busz kül­se­je és a rak­te­re látható.