Főoldal » Archív » Ámokfutást rendezett Fonyódon, örökre eltilthatják a vezetéstől

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal nővel szem­ben, aki veze­tés­re alkal­mat­lan pszi­chés álla­pot­ban oko­zott bal­ese­tet Fonyó­don, majd segít­ség­nyúj­tás nél­kül a hely­színt is elhagyta.

A vád sze­rint a vád­lott – aki­nek a veze­tői enge­dé­lyét pszi­cho­ti­kus tüne­tei miatt már koráb­ban vissza­von­ták - 2019 augusz­tu­sá­ban Fonyód „Lakó- és pihe­nő­öve­zet” táb­lá­val védett részén, egy strand mel­let­ti utcá­ban - a meg­en­ge­dett­nél jóval nagyobb sebes­ség­gel - köz­le­ke­dett a gép­ko­csi­já­val, ami­kor meg­kezd­te az előt­te hala­dó autó elő­zé­sét, mely­ben négyen utaz­tak. A vád­lott az elő­zés során nem tar­tott kellő oldal­tá­vol­sá­got, ezért neki­üt­kö­zött az előzött gép­ko­csinak, melyet ugyan ész­lelt, de las­sí­tás nél­kül tovább­haj­tott. A sér­tet­ti gép­ko­csi­ban ülő négy fia­tal sérü­lés nél­kül meg­úsz­ta az ese­tet, az autójuk­ban viszont anya­gi kár kelet­ke­zett.

A vád­lott alig pár száz métert tett meg a bal­eset után, ami­kor áttért az ellen­té­tes for­gal­mi sávba, ahol ekkor három kerék­pá­ros köz­le­ke­dett. A kerék­pá­ro­sok ész­lel­ték a vád­lott nagy sebes­ség­gel köze­le­dő autó­ját, ezért közü­lük ket­ten a kerék­pár­jukat hátra hagy­va a jár­dá­ra mene­kül­tek, de har­ma­dik tár­suk­nak már nem volt ideje kitér­ni, így a vád­lott a bicik­li­jé­vel együtt elütötte.

A vád­lott ekkor ismét segít­ség­nyúj­tás nél­kül hagy­ta el a hely­színt, azon­ban nem jutott messzi­re, mivel az egyik gumi­abroncsa kilyu­kadt, illet­ve – miu­tán vissza­tért a saját sáv­já­ba – túl­kor­má­nyoz­ta a gép­ko­csi­ját, és fel­haj­tott az úttest jobb olda­lán lévő part­ol­dal­ra, ahol lesza­kadt a lök­há­rí­tó­ja. A vád­lott ezután az út mel­let­ti fás-bokros részen hagy­ta az autó­ját, azon­ban a fonyó­di rend­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és még aznap este elfogták. 

Az elgá­zolt sér­tett­nek mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó súlyos – töb­bek között a síp­csont és az egyik kéz­csont töré­sé­vel, vala­mint ideg­sé­rü­lés­sel járó – sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és azt meg­bá­nó vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re felfüggesztett- sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat – alkal­mat­lan­sá­ga miatt - vég­le­ges hatállyal tilt­sa el köz­úti járművezetéstől.