Főoldal » Hírek » Apát és gyermekét gázolta halálra egy teherautó Kispesten – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022 szep­tem­be­ré­ben, a XIX. kerü­let­ben, gon­dat­lan­ság­ból nem vette észre a zeb­rán átke­lő apát és gyer­me­két, ezért teher­au­tó­val elgá­zol­ta őket. A bal­eset­ben a férfi és a gyer­mek is éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. szep­tem­ber 21-én, dél­után, teher­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a XIX. kerü­let, Szabó Ervin utcá­ban. A teher­au­tó­ra rám­pa­tükör is volt sze­rel­ve annak érde­ké­ben, hogy a jármű előt­ti holt­tér is belát­ha­tó legyen.

A bal­eset hely­szí­nén, a Kos­suth tér és Szabó Ervin utca keresz­te­ző­dé­sé­ben a jár­mű­vek for­gal­mi okok miatt fel­tor­lód­tak. A keresz­te­ző­dés­hez érve, a vád­lott a belső for­gal­mi sáv­ban úgy állt meg, hogy a teher­au­tó ele­jé­vel ráhaj­tott a zeb­rá­ra, ezál­tal a gya­lo­go­sok átke­lé­sét aka­dá­lyoz­ta. Ennél fogva volt olyan gya­lo­gos, aki az átha­la­dás érde­ké­ben hátul­ról, és volt, aki - a zeb­rá­ról letér­ni kény­sze­rül­ve - elöl­ről kerül­te meg a járművet.

A gyalogos-átkelőhely előtt a jár­dán, kis­ko­rú gyer­me­ke kezét fogva vára­ko­zott egy édes­apa, majd ami­kor lát­ták, hogy a jár­mű­vek áll­nak, több gya­lo­gos­sal együtt ők is lelép­tek a zeb­rá­ra. A vára­ko­zó autók előtt köz­ben a for­ga­lom meg­in­dult, a vád­lott mel­let­ti, külső for­gal­mi sáv­ban álló gép­ko­csi veze­tő­je azon­ban ész­lel­te a zeb­rán átke­lő gya­lo­go­so­kat, és szá­muk­ra elsőbb­sé­get biz­to­sí­tott. Az édes­apa a gyer­me­ké­vel elöl­ről akar­ta meg­ke­rül­ni a zeb­rán álló vád­lot­ti jár­mű­vet, amely ekkor még állt.

A vád­lott tudta azt, hogy a teher­gép­ko­csi­val a zeb­rán áll, ennek elle­né­re a gyalogos-forgalmat nem kísér­te figye­lem­mel, ehe­lyett több­ször is a kezé­ben tar­tott mobil­te­le­fon­já­ra pil­lan­tott. Ami­kor fel­né­zett és azt látta, hogy meg­in­dult előt­te a for­ga­lom, nem nézett körül, és a rám­pa­tükör­be sem tekin­tett bele azért, hogy a teher­gép­ko­csi eleje előt­ti terü­le­tet ellen­őriz­ze. A férfi a tele­fon­ját a kezé­ben tart­va elin­dult, és emi­att - a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­laszt­va - nem ész­lel­te a teher­au­tót elöl­ről kike­rü­lő gyalogosokat.

Az édes­apa ész­lel­te, hogy a teher­au­tó elin­dult, ezért a gyer­me­ké­vel együtt, futva pró­bált kitér­ni előle, a vád­lott azon­ban akkor már 16-19 km/h sebes­ség­re fel­gyor­sul­va, a jármű ele­jé­vel elgá­zol­ta őket. A sér­tet­tek a bal­eset követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tü­ket vesztették.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a teher­gép­ko­csi veze­tő­jét halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a vádiratban.