Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Ásóval támadtak a családra- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik az utcán ásó­val egy ren­dez­vény­ről haza­fe­lé tartó csa­lád­ra támad­tak, majd továb­bi tár­sa­ik­kal kiegé­szül­ve egy arra járó párra is rátámadtak.

A vád sze­rint a kis­kun­ha­la­si csa­lád – nagy­szü­lők, szü­lők és gyer­me­kek - 2019. szep­tem­ber 6-án este 9 óra­kor egy ren­dez­vény­ről gya­log tar­tott haza­fe­lé. Meg­lát­ta őket a fia­ta­labb vád­lott, aki min­den előz­mény nél­kül egy ásót vett magá­hoz és azzal vád­lott tár­sá­val együtt fenye­ge­tőn sza­lad­ni kez­dett felé­jük. A vád­lot­tak agresszív köze­le­dé­sé­től meg­ijed­ve a csa­lád futni kez­dett haza­fe­lé. Épp be tud­ták csuk­ni a kaput maguk mögött, ami­kor táma­dó­ik a házon kívül reked­ve, utol­ér­ték őket. Ekkor az egyik vád­lott az ásó­val a ház kapu­ját ütni kezd­te, miköz­ben tár­sá­val együtt azzal fenye­ge­tő­zött, hogy agyon­ve­rik az ott lakó­kat. Táma­dá­suk követ­kez­té­ben kitört az utca­fron­ti szár­nyas ablak is. A vád­lot­tak csak annak hatá­sá­ra hagy­ták el a hely­színt, hogy a csa­lád­fő kilá­tás­ba helyez­te, hogy hívja a rendőrséget.

A vád­lot­tak­hoz távo­zá­suk után isme­ret­len sze­mé­lyek is csat­la­koz­tak, majd az így 5-6 főre duz­zadt tár­sa­ság össze­ta­lál­ko­zott egy szin­tén haza­fe­lé tartó pár­ral. A vád­lot­tak és a tár­sa­sá­guk­ban lévő sze­mé­lyek velük szem­ben is erő­sza­ko­san lép­tek fel, a fér­fit a fal­hoz szo­rí­tot­ták, egyi­kük egy tárggyal fejbe is verte, míg a női sér­tett a dula­ko­dás során a comb­ján sérült meg.

Az ásó­val táma­dó vád­lot­tak kihí­vó­an közö­ség­el­le­nes, erő­sza­kos fel­lé­pé­sé­től a jelen­lé­vők nagyon megriadtak.

Az ügyész­ség mind­két fér­fit cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lot­tak ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.