Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Átadták a jogászi hivatásrendek Deák Ferenc-díját - elismerésben részesült dr. Horváth Szilárd Sándor, Somogy megyei főügyész

A Deák Ferenc-díj ez évi ünne­pé­lyes átadá­sá­ra októ­ber 17-én került sor a Kúria dísztermében.

A díjat az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ke, a Leg­fel­sőbb Bíró­ság elnö­ke, a Leg­főbb Ügyész, a Magyar Jogász­egy­let elnö­ke, a Magyar Orszá­gos Köz­jegy­zői Kama­ra elnö­ke, a Magyar Köz­igaz­ga­tá­si Kar elnö­ke, a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra elnö­ke vala­mint a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia Jog­tu­do­má­nyi Bizott­sá­gá­nak elnö­ke 2004-ben közö­sen ala­pí­tot­ták azzal a cél­lal, hogy min­den évben kitün­tes­sék azon szak­em­be­re­ket, akik élet­út­juk alap­ján kiemel­ke­dő jogász­ként a deáki hagyo­má­nyok méltó utódai.

Idén a díja­zot­tak egyi­ke dr. Hor­váth Szi­lárd Sán­dor, Somogy megyei főügyész, aki a neves elis­me­rést az ünnep­sé­gen - dr. Polt Péter leg­főbb ügyész kép­vi­se­le­té­ben eljá­ró - dr. Laj­tár Ist­ván leg­főbb ügyész helyet­tes­től vette át.