Főoldal » Hírek » Átszakította a kerítést az ittas sofőr videóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt ered­mé­nye­sen bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit. Az elkö­ve­tő egy lajos­mi­zsei útke­resz­te­ző­dés­ben kanya­ro­dás helyett nagy sebes­ség­gel egye­ne­sen tovább­ment, és átsza­kí­tot­ta az előt­te lévő ház kerí­té­sét, majd az udva­ron par­ko­ló autó­nak ütközött.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi – az ügy vád­lott­ja – 2023. júni­us 16. nap­ján a késő esti órák­ban Lajos­mi­zsén ittas álla­pot­ban vezet­te gép­jár­mű­vét, amely­ben 3 éves kis­lá­nyá­val uta­zott. Mivel az elkö­ve­tő ittas­sá­ga miatt nem az idő­já­rá­si, látá­si és útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en veze­tett, egy utca végi keresz­te­ző­dés­nél nagy sebes­ség­gel egye­ne­sen tovább haladt és átsza­kí­tot­ta az előt­te lévő ingat­lan kerítését.

 Az udvar­ra becsa­pó­dó gép­jár­mű ezt köve­tő­en az ott, üre­sen álló gép­ko­csi­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés olyan erejű volt, hogy attól az álló autó az ingat­lan hátsó kerí­té­sé­ig repült.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott lánya könnyű sérü­lést szen­ve­dett, a gép­ko­csik­ban és a kerí­tés­ben jelen­tős anya­gi kár keletkezett.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bíró­ság a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­ben és – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, mivel elle­ne az ügyész, súlyo­sí­tá­sért fellebbezett. 

Az ese­tet a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette. 

https://fb.watch/mlwuH68jmc/