Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Autóval átment egy földön fekvő férfin, majd elhajtott – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki áthaj­tott egy út szé­lén fekvő embe­ren, majd segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhagy­ta a helyszínt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. decem­ber 14-én, 21 óra­kor, Deb­re­cen­ben veze­tett, esti látá­si viszo­nyok között, jól meg­vi­lá­gí­tott útsza­ka­szon. Ami­kor a vád­lott egy kapu­be­já­ró­val ellá­tott útsza­kasz­hoz ért, nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge miatt későn vette észre a fér­fit, aki miu­tán itta­san kilé­pett az ingat­lan­ról, még koráb­ban elesett. A férfi a jármű jobb olda­li kere­ke­i­vel, közel 50 km/h sebes­ség­gel áthaj­tott a fekvő sértetten.

A tet­tes az ütkö­zés­kor féke­zett, és a döc­ce­nést is ész­re­vet­te, amit kor­mány­zás­sal pró­bált kor­ri­gál­ni. Annak elle­né­re azon­ban, hogy ész­lel­te a köz­úti bal­ese­tet, nem állt meg, és nem győ­ző­dött meg arról, hogy van-e segít­ség­nyúj­tás­ra szo­ru­ló sérült. Az elütött 65 éves sér­tett olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A nyo­mo­zás során a szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy 40 méter távol­ság­ból már embe­ri alak­ként lehe­tett ész­lel­ni a föl­dön fekvő fér­fit, akit a jár­mű­ve­ze­tő kése­del­me­sen vett észre. Az elkö­ve­tő a cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a hala­dá­si sebes­ség­re és segít­ség­nyúj­tá­si köte­le­zett­ség­re vonat­ko­zó köz­le­ke­dé­si szabályokat.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fér­fi­val szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és súlyo­sab­ban minő­sü­lő segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től és mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén 3 év bör­tön­bün­te­tés, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés és vég­le­ges hatá­lyú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

a helyszínelés során rögzített kép az áldozat cipőjével