Főoldal » Hírek » Az agresszív vádlott 10 nap alatt halálra verte élettársát- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra álla­po­tá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 58 éves férfi ellen, aki vidé­ki ott­ho­ná­ban halál­ra verte élet­tár­sát.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2019 végén fogad­ta be házá­ba az epi­lep­szi­ás és pszi­chés beteg­ség­ben szen­ve­dő sér­tet­tet, aki­vel élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett. A férfi ego­cent­ri­kus, gát­lás­ta­lan, öntör­vé­nyű sze­mé­lyi­ség. Állan­dó ellen­őr­zés alatt tar­tot­ta, meg­fé­lem­lí­tet­te, sőt rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta is a beteg­ség okoz­ta tüne­tek miatt meg­gyen­gült asszonyt, aki­nek élet­vi­te­lét kifo­gá­sol­ta, s emel­lett még fél­té­keny is volt rá. A sér­tett a közte és a vád­lott között fenn­ál­ló jelen­tős fizi­kai erő­kü­lönb­ség, vala­mint meg­fé­lem­lí­tett­sé­ge miatt sem volt képes egy egész­sé­ges sze­mély­től elvár­ha­tó ellen­ál­lás, illet­ve véde­ke­zés kifej­té­sé­re.

A vád­lott 2020. feb­ru­ár havá­ban ismét­lő­dő­en, bru­tá­lis módon verte meg az asszonyt. Tompa esz­köz­zel fején és test­szer­te ütle­gel­te, hegyes esz­köz­zel a lábán több szúrt sérü­lést ejtett, sőt a föl­dön fekvő sér­tet­tet tapos­va és rug­dos­va belső sérü­lést is oko­zott. Össze­sen 45 rend­be­li erő­be­ha­tás­sal bán­tal­maz­ta, míg végül az asszony bele­halt az erő­szak­ba. Ami­kor a vád­lott ész­lel­te a halá­lát, a bán­tal­ma­zás nyo­ma­i­nak eltün­te­té­sé­re töre­ke­dett. A vád­lott visel­ke­dé­sé­nek, vala­mint a sér­tett álla­po­tá­nak gya­nút keltő körül­mé­nyei alap­ján rövid időn belül rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­lé­re került sor.

A tör­vény­szék a vád­lott bűnös­sé­gét a vád­ha­tó­ság indít­vá­nyá­val ellen­tét­ben halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért 8 év bör­tön­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let indo­ko­lá­sa sze­rint „nyil­ván­va­ló, hogy külö­nös kegyet­len­ség­re utal az elkö­ve­tői mód­szer. A vád­lott tuda­tá­ban leg­alább annak fel kel­lett merül­nie, hogy a folya­ma­tos, napi szin­tű, elhú­zó­dó és a halált meg­elő­ző néhány órá­val test­szer­te tör­té­nő bán­tal­ma­zás miat­ti sérü­lé­sek­be az asszony bele­hal­hat”. A tör­vény­szék állás­pont­ja sze­rint azon­ban – mivel vala­mennyi sérü­lé­sé­nek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li volt – a vád­lott könnyel­mű­en bízott a halá­los ered­mény elma­ra­dá­sá­ban.

A vád­ha­tó­ság a minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben tör­té­nő bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa és élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa végett fel­leb­be­zett. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a táb­la­bí­ró­ság­hoz inté­zett indít­vá­nyá­ban rámu­ta­tott, a vád­lott­nak a tör­vény­szék által hivat­ko­zott biza­ko­dás­ra reá­lis oka nem lehe­tett. A tett­le­ges­ség bru­ta­li­tá­sa és inten­zi­tá­sa miatt nyil­ván­va­ló­an bele­nyu­go­dott abba, hogy a vele szem­ben a meg­fé­lem­lí­tett­sé­ge, vala­mint legyen­gült álla­po­ta miatt véde­ke­zés­re kép­te­len  asszony a napo­kon át tartó bán­tal­ma­zást nem éli túl. Tuda­ta átfog­ta a halá­los követ­kez­mény reá­lis  lehe­tő­sé­gét  és elke­rül­he­tet­len­sé­gét, amellyel szem­ben azon­ban közöm­bös maradt. A halál­ve­szély fel­is­me­ré­sé­hez nem kell  orvo­si tudás, ahhoz az álta­lá­nos élet­ta­pasz­ta­lat is ele­gen­dő. A sze­xu­á­lis erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt koráb­ban két ízben is sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lot­tal szem­ben a tett­ará­nyos bün­te­tés egye­dül az élet­fogy­tig tartó fegy­ház lehet.

A bün­te­tő­ügy­ben az ügyész­sé­gi, vala­mint a taga­dás­ban lévő vád­lott, illet­ve védő­je által beje­len­tett fel­leb­be­zés alap­ján a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.