Főoldal » Archív » Az egyiptomi embercsempész letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak a meghosszabbítását. 

Az indít­vány sze­rint a férfi 2020. janu­ár 13-án, 08 óra 50 per­cet meg­elő­ző idő­ben, Baja tér­sé­gé­ben, a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­ba fel­vett négy, magát szír állam­pol­gár­nak valló, Magyar­or­szá­gon jog­el­le­ne­sen tar­tóz­ko­dó sze­mélyt azzal, hogy őket Auszt­ri­á­ba szál­lít­ja. Az elkö­ve­tő a négy ille­gá­lis határ­át­lé­pő férfi szál­lí­tá­sá­val segít­sé­get nyúj­tott ahhoz, hogy ezek a sze­mé­lyek Magyar­or­szág állam­ha­tá­rát a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­jék át.

A férfi által veze­tett gép­ko­csit 2020. janu­ár 13-án, 08 óra 50 perc­kor az M1-es autó­pá­lya Győr felé veze­tő olda­lá­nak 93-as km-szelvényében egy pihe­nő­he­lyen a rend­őr­jár­őrök intéz­ke­dés alá vonták.

A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vány­nak helyt adva 2020. janu­ár 15. nap­ján ren­del­te el, majd leg­utóbb 2020. május 15. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert fenn áll annak a veszé­lye, hogy a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, vala­mint bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna.

Az ügyész­ség ismét indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás kettő hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítására.

A letar­tóz­ta­tás koráb­bi hosszab­bí­tá­sá­ról az ügyész­ség a   https://ugyeszseg.hu/az-egyiptomi-embercsempesz-letartoztatasanak-hosszabbitasat-inditvanyozta-az-ugyeszseg/ olda­lon adott ki sajtóközleményt.