Főoldal » Archív » Az embercsempészéshez használt gépjármű elkobzását is indítványozta az ügyészség

A Tatai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki viet­ná­mi­a­kat akart Auszt­ri­á­ba csempészni. 

 A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről az ügyész­ség a  https://ugyeszseg.hu/embercsempesz-letartoztatasat-inditvanyozta-az-ugyeszseg-fotokkal/ olda­lon adott ki sajtóközleményt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. szep­tem­ber 13-án éjjel, Magyar­or­szá­gon az álta­la veze­tett, ukrán honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba fel­vett öt, hazánk­ban tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem bíró viet­ná­mi állam­pol­gárt, akik Német­or­szág­ba kíván­tak eljut­ni. A férfi szán­dé­ko­san segít­sé­get nyúj­tott a viet­ná­mi­ak­nak a magyar-osztrák állam­ha­tár enge­dély nél­kü­li átlé­pé­sé­hez úgy, hogy őket Magyar­or­szág terü­le­tén keresz­tül Auszt­ria felé az M1 autó­pá­lyán gép­ko­csi­val szál­lí­tot­ta. A vád­lott által veze­tett gép­ko­csit 2019. szep­tem­ber 13-án 10 óra 40 perc­kor az M1 autó­pá­lya 67-es km szel­vé­nyé­ben a rend­őrök ellen­őriz­ték, és a csem­pé­szést leleplezték.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, továb­bá az elkö­ve­tőt bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, Magyar­or­szág terü­le­té­ről uta­sít­sa ki, vala­mint a csem­pé­szés­hez hasz­nált sze­mély­gép­ko­csit koboz­za el.