Főoldal » Archív » Az erdő mellett dobta ki a veszélyes hulladékokat egy esztergomi férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az erdő mel­lett helye­zett el veszé­lyes hulladékokat.

Az esz­ter­go­mi lakos vád­lott alkal­mi mun­kák­ból él, hul­la­dék­szál­lí­tás­sal is fog­lal­ko­zik, melyet rek­lám­új­sá­gok­ban hir­det annak elle­né­re, hogy arra enge­déllyel nem rendelkezik.

Az elkö­ve­tő meg­egye­zett egy pilis­ma­ró­ti ingat­lan­tu­laj­do­nos­sal abban, hogy a vád­lott a ház­nál lévő – rész­ben veszé­lyes - hul­la­dé­ko­kat 35.000 forin­tért elszál­lít­ja a hul­la­dék­le­ra­kó­ba. A meg­be­szé­lés­nek meg­fe­le­lő­en a férfi 2017. decem­ber 09. nap­ján meg­je­lent az ingat­lan­nál, a hul­la­dé­ko­kat (hasz­nál­ha­tat­lan nyom­ta­tót, fes­té­kes dobo­zo­kat, építési-bontási hul­la­dé­kot, hipós fla­ko­no­kat) a teher­gép­ko­csi­ra fel­pa­kol­ta, a pénzt átvet­te, majd elin­dult. A férfi Pilis­ma­rót után az erdő mel­lett, a Natu­ra 2000 beso­ro­lá­sú ingat­lan­nak minő­sü­lő terü­le­ten meg­állt, a hul­la­dé­ko­kat a föld­re öntöt­te, majd onnan elhajtott.

A hul­la­dé­kok alkal­ma­sak vol­tak az embe­ri élet, testi épség, egész­ség, továb­bá a föld, és a víz veszélyeztetésére.

A férfi cse­lek­mé­nye egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.