Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Az ismerősének járó szociális segélyt akarta megszerezni- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt egy évre fel­füg­gesz­tet­te a bün­te­tő­el­já­rást egy 41 éves nővel szem­ben, aki az azo­nos veze­ték­ne­vű jogo­sult ada­ta­it fel­hasz­nál­va vette fel a pos­tán az egyik isme­rő­se részé­re utalt szo­ci­á­lis segély össze­gét.

Az ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint, a gya­nú­sí­tott 2020. május 6-án reg­gel egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés pos­ta­hi­va­ta­lá­ban az ügy­in­té­zőt meg­té­veszt­ve, magát az egyik szo­ci­á­lis segély­re jogo­sult férfi isme­rő­se köze­li hoz­zá­tar­to­zó­já­nak adta ki. Cse­lek­mé­nyé­vel az volt a célja, hogy az isme­rő­se szá­má­ra folyó­sí­tott 22 800 Ft össze­gű kész­pénzt a férfi tudta és hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül, jogo­su­lat­la­nul meg­sze­rez­ze. A pos­tai ügy­in­té­ző nem volt elég körül­te­kin­tő, ugyan­is a gya­nú­sí­tott sze­mély­azo­nos­sá­gá­ról és a segély jogo­sult­já­val fenn­ál­ló rokon­sá­gi kap­cso­la­tá­ról kellő ala­pos­ság­gal nem győ­ző­dött meg, ezért jóhi­sze­mű­en a nőnek előbb átad­ta a pos­tai kifi­ze­té­si utal­ványt, majd – miu­tán azt a gya­nú­sí­tott a jogo­sult név­alá­írá­sát meg­ha­mi­sít­va alá­ír­ta –  az utal­vány elle­né­ben az azon sze­rep­lő össze­get kifi­zet­te neki. Még mielőtt a nő távoz­ha­tott volna a pos­tá­ról meg­je­lent a segély jogo­sult­ja, aki a tör­tén­tek­ről tudo­mást sze­rez­ve vissza­kér­te a pén­zét.

A gya­nú­sí­tott által elkö­ve­tett tulaj­don elle­ni sza­bály­sér­tés – csa­lás – elkö­ve­té­se miatt a nyo­mo­zó ható­ság külön sza­bály­sér­té­si eljá­rást kez­de­mé­nye­zett.

A bün­tet­len elő­éle­tű nő beis­mer­te és meg­bán­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ezért az ügyész­ség a cse­lek­mény cse­kély tár­gyi súlyá­ra is tekin­tet­tel úgy ítél­te meg, hogy a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­től a gya­nú­sí­tott maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa vár­ha­tó. Amennyi­ben az eljá­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sé­nek tar­ta­ma ered­mé­nye­sen telik el – így a nő a követ­ke­ző egy évben nem követ el olyan szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt amely miatt a fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma alatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ják ki – a bün­te­tő­el­já­rás meg­szün­te­té­sé­re kerül sor.