Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Az ügyészség a bűncselekmény elkövetéséhez használt gépkocsi elkobzása érdekében fellebbezett- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zést nyúj­tott be a Buda­pest­ről Szé­kes­fe­hér­vár­ra lopni érke­zők ügyé­ben hozott bíró­sá­gi íté­let ellen.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső, rend­sze­res bűnö­zői élet­mód­ra beren­dez­ke­dő két férfi ellen 2020 feb­ru­ár­já­ban minő­sí­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők 2019. ápri­lis 11-én egyi­kő­jük gép­ko­csi­já­val lopni érkez­tek Buda­pest­ről Szé­kes­fe­hér­vár­ra, ahol több tár­sas­ház­ba is bemen­tek. Végül egy bel­vá­ros­hoz köze­li tár­sas­ház tető­té­ri laká­sá­nak az ajtó­zá­rát egy spe­ci­á­lis esz­köz­zel kinyi­tot­ták, és onnan mint­egy 300.000 Ft érték­ben vit­tek el éksze­re­ket és kar­órát. A fér­fi­ak a lopott tár­gya­kat egy zok­ni­ba rej­tet­ték, majd azt egyi­kő­jük az alsó­nad­rág­já­ba tette, azon­ban a Lovas­be­rény­ben velük szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök a cse­lek­mé­nyü­ket leleplezték.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­eme­lést köve­tő­en a 2020. októ­ber 13-án meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lot­ta­kat 1 év és 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te,  2 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a lefog­lalt gép­jár­mű­vet, ame­lyet a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nál­tak, kiad­ni ren­del­te az egyik vádlottnak.

Az ügyész­ség az íté­let ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be a sze­mély­gép­ko­csi elkob­zá­sa érdekében.