Főoldal » Archív » Az ügyészség a tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetés helybenhagyást indítványozta

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta az idős asszonyt meg­ölő fér­fi­val, továb­bá bűn­pár­to­ló tár­sá­val szemben. 

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2020 janu­ár­já­ban hir­de­tett első­fo­kú íté­le­tet abban a 2017 októ­be­ré­ben elkö­ve­tett ember­ölés, vala­mint bűn­pár­to­lás miatt indult bün­te­tő­ügy­ben, amely­ben a 27 éves elkö­ve­tőt élet elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt tény­le­ges élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, míg bűn­pár­to­ló fia­tal­ko­rú bűn­tár­sát 1 év 6 hónap fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az idő­sebb elkö­ve­tő élel­mi­szer szer­zé­se cél­já­ból haj­nal­ban bement egy Pest megyei köz­ség­ben lakó, gon­do­zás­ra szo­ru­ló, és egye­dül élő 88 éves asszony házá­ba, ahol egy vas­cső­vel az ágy­ban fekvő sér­tet­tet ütle­gel­te, vala­mint sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta. A sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott. A táma­dó vissza­tért a mun­kás­szál­lá­sá­ra, ahol reg­gel töb­bek­nek beszá­molt a sér­tett meg­ölé­sé­ről, ezért fia­tal­ko­rú mun­ka­tár­sa az elkö­ve­tés­nél hasz­nált ruhá­za­tot el akar­ta égetni.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál a kisza­bott bün­te­té­sek hely­ben­ha­gyá­sát, és az idő­sebb elkö­ve­tő­nek és védő­jé­nek bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért, míg a fia­tal­ko­rú bűn­társ­nak és védő­jé­nek fel­men­té­sért elő­ter­jesz­tett fel­leb­be­zé­sei elutasítását.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: www.ugyeszseg.hu/vascsoval-verte-halalra-az-idos-asszonyt-2/