Főoldal » Archív » Az ügyészség az ítélkezési szünetben is bíróság elé állítja a bűncselekmények elkövetőit

A bün­te­tő­el­já­rást gyor­sí­tó bíró­ság elé állí­tás műkö­dé­sét az ítél­ke­zé­si szü­net nem érin­ti, sok ügy­ben nyá­ron is gyors íté­let szü­let­het

A bíró­ság elé állí­tás egy bün­te­tő­el­já­rást gyor­sí­tó külön eljá­rás, amely lénye­ge, hogy az elkö­ve­tés után mielőbb, akár hossza­dal­ma­sabb tár­gya­lás nél­kül bírói dön­tés szü­let­hes­sen.

A gyor­sí­tott eljá­rás fel­té­te­le, hogy az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt a tör­vény keve­sebb, mint tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ti, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a bizo­nyí­té­kok ren­del­ke­zés­re áll­nak és az elkö­ve­tőt vagy tet­ten érték, vagy beis­mer­te tet­tét.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény szi­go­rú határ­idő­ket szab, tet­ten­érés ese­tén tizen­öt napon belül, egyéb­ként a gya­nú­sí­tott beis­me­rő val­lo­má­sát köve­tő egy hóna­pon belül foly­tat­ha­tó le a bíró­ság eljá­rá­sa.

Garan­ci­á­lis sza­bály, hogy a védő rész­vé­te­le köte­le­ző, ezért azon gya­nú­sí­tot­tak szá­má­ra, akik nem ren­del­kez­nek meg­ha­tal­ma­zott védő­vel, a rend­őr­ség vagy az ügyész­ség gon­dos­ko­dik védő kiren­de­lé­sé­ről.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén a bíró­ság elé állí­tás egy haté­ko­nyan alkal­ma­zott eljá­rás, a megyé­ben 2019 év első fél­évé­ben a vád­eme­lé­sek közel 19 szá­za­lé­kát ezen típu­sú vád­eme­lés tette ki. A megyén belül kiemel­ke­dő a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség gya­kor­la­ta, ahol az első fél­év­ben tör­tént vád­eme­lé­sek 27 szá­za­lé­ka ered­mé­nye­sen befe­je­zett bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben tör­tént, ráadá­sul ezen ügyek leg­na­gyobb része első­fo­kon jog­erős elíté­lés­sel zárult.

A gyor­sí­tott bíró­sá­gi eljá­rá­sok lefoly­ta­tá­sát nem érin­ti az ítél­ke­zé­si szü­net, a bíró­sá­gok ügye­le­ti rend sze­rint tar­ta­nak tár­gya­lást az ügyész­ség által bíró­ság elé állí­tott elkö­ve­tők ügye­i­ben.