Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állította a tunéziai embercsempészt - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő tuné­zi­ai állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akit Vas megyé­ben, az M85-ös számú autó­úton 2022. októ­ber 28-án értek tet­ten, miköz­ben 16 mig­ránst akart a magyar-osztrák határ­hoz szállítani. 

A vád sze­rint a tuné­zi­ai férfi a szerb-magyar határ köze­lé­ben egy teher­gép­ko­csi­ba olyan 12 marok­kói és 4 tuné­zi­ai állam­pol­gárt vett fel, akik koráb­ban ille­gá­li­san lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re, és til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sér­té­sé­vel akar­tak Auszt­ri­án keresz­tül Fran­cia­or­szág­ba és Spa­nyol­or­szág­ba jutni. A férfi a kül­föl­di­e­ket a több órán keresz­tül tartó út során meg­ál­lás nél­kül, össze­zsú­fol­va szál­lí­tot­ta, ezzel nekik testi szen­ve­dést okozott.

A jár­őrök a vád­lott által veze­tett teher­gép­ko­csit 2022. októ­ber 28. nap­ján, a haj­na­li órák­ban, az M85-ös számú autó­úton meg­pró­bál­ták ellen­őriz­ni, ő azon­ban a rend­őri jel­zé­se­ket figyel­men kívül hagy­ta és elme­ne­kült. A rend­őrök a vád­lot­tat Szom­bat­he­lyig követ­ték, ahol meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­ték és elfogták.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, akit 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és 10 évre kiuta­sí­tott az ország területéről.

Az íté­let jogerős.

Az elfo­gás­ról készült fotók itt néz­he­tők meg: ttps://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/rendorautoval-utkozott-a-migransokkal-teli