Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Az ügyészség indítványozta a kecskét megölő férfi letartóztatását - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­ványt nyúj­tott be a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság Nyo­mo­zá­si Bíró­já­hoz az állat­kín­zás bűn­tet­té­vel és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek­kel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó 28 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se végett.

A fér­fit a kapos­vá­ri rend­őrök négy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják, ame­lyek közül ket­tőt volt élet­tár­sa sérel­mé­re köve­tett el, azon­ban a másik kettő eset­ben állat­kín­zás a gya­nú­sí­tás tár­gya.

A gya­nú­sí­tott 2018 decem­be­ré­ben Kapos­vár kert­vá­ro­si részén kutyá­ját egy dár­dá­val leszúr­ta, majd egy köze­li kútba dobta, leg­utóbb 2020 novem­be­ré­ben a haj­na­li órák­ban egy kapos­vá­ri állat­men­he­lyen vágta le egy kecs­ke fejét és a fejet magá­val vitte.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 2020 októ­be­ré­ben nem jog­erő­sen a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, azon­ban az eljá­rás nyo­mo­za­ti sza­ka­szá­ban végig letar­tóz­ta­tás­ban volt ter­helt­tel szem­ben a kény­szer­in­téz­ke­dést három­szor szün­tet­te meg, az íté­let­ho­za­tal­kor a férfi ismét sza­bad­lá­bon volt.

Az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, továb­bá fel­te­he­tő az is, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó, koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek:

/erdoben-bujkalt-a-bantalmazott-no-vademeles-fotokkal/

/az-ugyeszseg-a-baratnojet-megkotozo-majd-az-erdoben-sorsara-hagyo-ferfi-letartoztatasa-erdekeben-fellebbezett//itelet-szuletett-a-kegyetlen-kaposvari-ferfival-szemben-a-somogy-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/