Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Azt mondta, hogy kirabolták, de csak fizetési előleget akart kapni a főnökétől-a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves férfi ellen bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott, aki egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lakik, 2020. júni­us végén, a Sze­ren­csi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon fel­je­len­tést tett rab­lás miatt.  Arra hivat­ko­zott, hogy aznap haj­nal­ban egy isme­ret­len férfi a csa­lá­di háza kerí­té­sén átmász­va, bement a nyári kony­há­ba, ahol ő tar­tóz­ko­dott, fel­kap­csol­ta a vil­lanyt, kést vett elő, és pénzt köve­telt tőle. A vád­lott ezt meg­ta­gad­ta, ekkor a férfi a ruha­fo­ga­son lévő kabát zse­bé­ből kivet­te a vád­lott pénz­tár­cá­ját, abból elvett 2 000 Ft-ot. Ezután, mivel kife­lé menet nem akart már megint kerí­tést mász­ni, fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy enged­je ki a kapun. A vád­lott így kikí­sér­te a rab­lót, akit a ház előtt egy kerék­pá­ron ülve várta a társa, aki azzal fenye­ge­tő­zött, hogy „esté­re 5 000 Ft, vagy kinyí­runk!”, majd mind­ket­ten eltávoztak.

A rend­őr­ség meg­kezd­te a nyo­mo­zást, azon­ban a vád­lott rövi­de­sen közöl­te, hogy való­já­ban a fel­je­len­té­sé­ből semmi sem igaz, csak azért talál­ta ki, hogy erre hivat­ko­zás­sal főnö­ké­től fize­té­si elő­le­get kérhessen.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.