Főoldal » Hírek » Balesetet okozott a figyelmetlen munkavégzés - videóval és fotóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­se miatt tör­tént bal­eset egy nyír­egy­há­zi gyár­ban, mely­nek során a fel­rob­bant fém­ből készült sze­lep nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott az egyik dolgozónak.

A nyo­mo­zás során a rend­őr­ség azt álla­pí­tot­ta meg, hogy 2021. janu­ár 30-án, az egyik nyír­egy­há­zi gyár­ban, a tűz­ol­tás­hoz hasz­nált veze­ték­rend­szer bőví­té­sét végez­ték, majd nyo­más­pró­bát tar­tot­tak azért, hogy ellen­őriz­zék a rend­szer meg­fe­le­lő műkö­dé­sét. A fel­ada­tot nem a gyár dol­go­zói, hanem egy külső cég szak­em­be­rei végez­ték. A nyo­más­pró­ba úgy tör­tént, hogy kívül­ről egy meg­fe­le­lő beren­de­zést csat­la­koz­tat­tak a víz­ve­ze­ték egyik sze­le­pé­re, majd foko­za­to­san növel­ték a nyomást.

A sze­lep gyár­tó­ja pon­to­san meg­ha­tá­roz­ta, hogyan kell a nyo­más­nö­ve­lő esz­közt csat­la­koz­tat­ni, azon­ban a gya­nú­sí­tott nem vette ezt figye­lem­be, így rosszul kötöt­te rá a sze­lep­re az esz­közt. A nyo­más foko­za­tos növe­lé­sé­vel egy­ide­jű­leg az elkö­ve­tő mun­ka­tár­sa kéz­zel kinyi­tot­ta a sze­le­pet, ami ebben a pil­la­nat­ban a téves bekö­tés miatt fel­rob­bant. Olyan erejű volt a rob­ba­nás és az ennek követ­kez­té­ben kiáram­ló víz­su­gár ereje, hogy a sze­le­pet a szem­köz­ti falba repí­tet­te, a fém­al­kat­rész beéke­lő­dött a téglafalba.

A gya­nú­sí­tott mun­ka­tár­sá­nak a keze sérült meg a bal­eset­ben, mely nyolc napon belül gyó­gyult meg.

A bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott beis­me­rő val­lo­mást tett, nagyon saj­nál­ta a tör­tén­te­ket, ezért a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség úgy dön­tött, hogy nem szük­sé­ges vele szem­ben vádat emel­ni a fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt. Az ügyész­ség egy évre fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást, mely tar­tam ha ered­mé­nye­sen elte­lik, az ügyész­ség meg­szün­te­ti az eljárást.

A bal­ese­tet a gyár biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te, míg a fotón a falba beéke­lő­dött sze­lep látható.