Főoldal » Hírek » Baltával agyonverte, majd felgyújtotta élettársát - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022. janu­ár 1-én ököl­lel, bal­tá­val ütöt­te élet­tár­sa fejét, majd felgyújtotta.

Az ittas nő 2022. janu­ár 1-jén, a késő esti órák­ban bajó­ti ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en bán­tal­maz­ta élet­tár­sát. Több­ször nagy erő­vel, ököl­lel, majd bal­tá­val meg­ütöt­te a sér­tett fejét. Ezt köve­tő­en kabát­tal leta­kar­ta a sér­tett fel­ső­tes­tét, a kabát alá faha­sá­bo­kat és papírt tett, majd fel­gyúj­tot­ta az ekkor már esz­mé­le­té­nél nem lévő, és nem moz­du­ló sér­tett tes­tét, végül elhagy­ta a hely­színt. A sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A sér­tett halá­la a kopo­nyá­ra mért több­rend­be­li, nagy erejű erő­be­ha­tás ered­mé­nye­kép­pen kiala­kult nyílt agy­ron­cso­ló­dás miatt követ­ke­zett be.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói ember­ölés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként a nőt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a nő letar­tóz­ta­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszélye.

A nyo­mo­zó ható­ság köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvas­ha­tó: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kattant-a-bilincs-5