Főoldal » Hírek » Baltával, késsel hadonászott egy garázda férfi - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság  elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki bal­tá­val és tapé­ta­vá­gó kés­sel hadonászott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. augusz­tus 13-án, a tata­bá­nyai dohány­bolt­nál itta­san egy négy főből álló tár­sa­ság­gal köte­ke­dett. Eköz­ben egy nőt meg­ütött, aki a föld­re esett. A férfi a meg­ütött nőt azzal fenye­get­te meg, hogy hozza a bal­tát és levág­ja a fejét. Két férfi a nő segít­sé­gé­re kelt, őket az elkö­ve­tő szin­tén fejük levá­gá­sá­val fenye­ge­tett. A férfi ezután a gép­ko­csi­ból kivett egy fej­szét, majd ijeszt­ge­tés cél­já­ból a tár­sa­ság felé hado­ná­szott. miköz­ben azt üvöl­töt­te, hogy „most meghaltok!”.

Rövid idő eltel­té­vel a férfi ismét kia­bált, ezért töb­ben köré áll­tak. Az elkö­ve­tő  egy tapé­ta­vá­gó kés­sel az egyik férfi nyaka irá­nyá­ba vágott, miköz­ben azt kia­bál­ta neki, hogy „most meg­halsz”.  A sér­tett férfi a nyaka elé tette kezét véde­ke­zés cél­já­ból, ezért a kés nyolc napon belül gyó­gyu­ló sebet ejtett, de a cse­lek­mény alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés okozására. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. júli­us 27-én más sér­tet­tek sérel­mé­re súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­tét és ron­gá­lás vét­sé­gét is elkö­vet­te, erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minősül.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, míg az elkö­ve­tő és védő fel­leb­be­zett, így a dön­tés nem végleges.