Főoldal » Hírek » Banki általános szerződési feltételek érvénytelenségét hagyta helyben a Kúria az ügyészség keresete nyomán - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség a fogyasz­tók joga­i­nak védel­me érde­ké­ben egy Magyar­or­szá­gon műkö­dő bank fogyasz­tók­kal való szer­ző­dé­sek meg­kö­té­se végett alkal­ma­zott álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it vizs­gál­ta meg. Az ügyész­ség pert indí­tott a tisz­tes­ség­te­len fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa iránt.

Az ügyész­ség egé­szen a 2000. évre vissza­me­nő­leg vizs­gál­ta át a bank által alkal­ma­zott álta­lá­nos szer­ző­dés fel­té­te­le­ket (üzlet­sza­bály­za­to­kat, szer­ző­dé­si blan­ket­tá­kat), melyek­ben több tisz­tes­ség­te­len szer­ző­dé­si kikö­tést is talált. 

Az ügyé­szi kere­set alap­ján indult per­ben hozott jog­erős bíró­sá­gi íté­let meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy érvény­te­len az olyan kikö­tés, amely a fogyasz­tó­val szem­be­ni jog­vi­ta ese­tén egy adott bíró­ság kizá­ró­la­gos ille­té­kes­sé­gét köti ki, mivel kor­lá­toz­za a fogyasz­tó igény­ér­vé­nye­sí­té­si jogát. Egy kizá­ró­la­go­san ille­té­kes bíró­ság előtt való meg­je­le­nés – az ország egé­szét tekint­ve – idő­ben és költ­ség­ben jelen­tős és arány­ta­lan teher­rel jár­hat.

Tisz­tes­ség­te­le­nek minő­sül­tek azok a szer­ző­dé­si ren­del­ke­zé­sek is, ame­lyek sze­rint, ha a bank azt állí­tot­ta, hogy kül­de­ményt kül­dött a fogyasz­tó­nak, és azt a fogyasz­tó nem kapta meg, a meg­kül­dés hiá­nyát a fogyasz­tó­nak kel­lett bizo­nyí­ta­nia, míg a bank men­te­sült a kéz­be­sí­tés, illet­ve a kéz­be­sí­té­si kísér­let meg­tör­tén­té­nek bizo­nyí­tá­sa alól. A kikö­té­sek ezál­tal meg­for­dí­tot­ták a bizo­nyí­tá­si ter­het a fogyasz­tó hát­rá­nyá­ra.

Nem vol­tak elfo­gad­ha­tók azok a szer­ző­dé­si kikö­té­sek sem, ame­lyek értel­mé­ben a bank a fogyasz­tó bár­mely kis össze­gű fize­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek elmu­lasz­tá­sa ese­tén – ha annak nin­cse­nek is komoly követ­kez­mé­nyei – drasz­ti­kus és szük­ség­te­len jog­kö­vet­kez­mé­nyek­kel élhe­tett, azon­na­li hatál­lal mond­hat­ta fel a szer­ző­dést.

Az ügyé­szi kere­set sze­rint tisz­tes­ség­te­len volt több olyan kikö­tés is, ame­lyek fel­jo­go­sí­tot­ták a ban­kot a szer­ző­dé­si fel­té­te­lek egy­ol­da­lú, utó­la­gos módo­sí­tá­sá­ra. Ezek a kikö­té­sek azért vol­tak tisz­tes­ség­te­le­nek, mert a körül­mé­nyek meg­vál­to­zá­sá­nak követ­kez­mé­nye­it (a vál­to­zás milyen módon és mér­ték­ben hat ki a fogyasz­tó fize­té­si köte­le­zett­sé­gé­re) tar­tal­ma­zó ren­del­ke­zé­sek nem vol­tak a fogyasz­tó szá­má­ra átlát­ha­tók.

Az ügy­ben a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la jog­erős dön­té­sé­vel az emlí­tett szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét meg­ál­la­pí­tot­ta. A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség járt el.

A bank a jog­erős íté­let­tel szem­ben felül­vizs­gá­la­ti kére­lem­mel élt, azon­ban a Kúria – amely előtt az ügyé­szi állás­pon­tot már a Leg­főbb Ügyész­ség kép­vi­sel­te - a jog­erős íté­le­tet hatá­lyá­ban fenn­tar­tot­ta.

Az ügyész­ség által indít­ha­tó köz­ér­de­kű perek jog­kö­vet­kez­mé­nye az, hogy a bíró­ság jog­erős íté­le­té­ben – amennyi­ben oszt­ja az ügyé­szi kere­set­ben fog­lal­ta­kat – meg­ál­la­pít­ja a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét. A köz­ér­de­kű per­ben hozott íté­let hatá­lya – az érin­tet­tek min­den egyéb jog­cse­lek­mé­nye nél­kül – a tör­vény ere­jé­nél fogva kihat min­den, a vál­lal­ko­zás­sal szer­ző­dő ter­mé­sze­tes sze­mély­re, tehát min­den olyan egye­di szer­ző­dés­re, amely­ben a tisz­tes­ség­te­len kikö­tés meg­ta­lál­ha­tó. A tör­vény sze­rint az ilyen szer­ző­dé­si ren­del­ke­zés­re jogo­sult­sá­got ala­pí­ta­ni és annak alap­ján tel­je­sí­té­sét köve­tel­ni nem lehet.

A bíró­ság köte­lez­te a ban­kot, hogy a fogyasz­tók tájé­koz­ta­tá­sa érde­ké­ben az íté­let­ről köz­le­ményt tegyen közzé a saját hon­lap­ján. A köz­le­mény az aláb­bi lin­ken keresz­tül érhe­tő el:

https://www.unicreditbank.hu/hu/popupeditpages/rolunk/hasznos_informaciok/kozlemeny.html

A Pest Megyei Főügyész­ség már koráb­ban is indí­tott pert banki álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek tisz­tes­ség­te­len­sé­ge miatt, az erről szóló köz­le­mény ezen a lin­ken keresz­tül érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/banki-altalanos-szerzodesi-feltetelek-ervenytelenseget-allapitotta-meg-a-birosag-az-ugyeszseg-keresete-nyoman-a-pest-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/