Főoldal » Hírek » Bántalmazás okozta a közel nyolcvanéves férfi halálát - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint egy vesze­ke­dés során össze­ve­re­ke­dett saját apjá­val, aki később annak követ­kez­té­ben elhunyt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő együtt élt szü­le­i­vel, így az ügy sér­tett­jé­vel, a közel nyolc­van­éves édes­ap­já­val is. Közöt­tük már koráb­ban is sor került több­ször veszekedésekre.

2019 szep­tem­be­ré­ben az elkö­ve­tő újfent vesze­ked­ni kez­dett szü­le­i­vel és szi­dal­maz­ta őket, majd dula­kod­ni kez­dett édes­ap­já­val. A dula­ko­dás során leg­alább két alka­lom­mal, ököl­lel arcon ütöt­te az apját és egy – pon­to­san nem azo­no­sít­ha­tó – nehéz, kemény tárggyal fejbe vágta. A sér­tett ettől a föld­re került és az elkö­ve­tőt az ekkor a helyi­ség­be lépő, szin­tén velük egy ingat­la­non lakó sze­mély aka­dá­lyoz­ta meg a továb­bi bántalmazásban.

A sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol kopo­nya­sé­rü­lé­sei miatt élet­men­tő műté­tet kel­lett vég­re­haj­ta­ni rajta. Ezt köve­tő­en azon­ban pár hónap­pal a sérü­lés követ­kez­té­ben kiala­kult szö­vőd­mé­nyek miatt elhunyt.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.