Főoldal » Hírek » Bántalmazta, mert nem állt szóba vele - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett, vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki 2021. év augusz­tu­sá­ban úgy fejbe ütöt­te és rúgta a sér­tet­tet, hogy a bán­tal­ma­zott élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szenvedett.

A vád sze­rint a köte­ke­dő, erő­sza­kos jel­le­mű férfi 2021. év augusz­tu­sá­ban, éjjel, egy Komárom-Esztergom megyei tele­pü­lé­sen tar­tott falu­na­pon oda­ment az ittas álla­pot­ban lévő, sör­pa­don ülő sér­tett­hez, aki­hez beszél­ni kez­dett. A sér­tett azon­ban a vád­lott­ról nem akart tudo­mást venni. A vád­lott emi­att a sér­tet­tet egy­szer fejen ütöt­te, aki a föld­re esett. Miköz­ben a sér­tett pró­bált fel­áll­ni, a táma­dó fejbe rúgta, így vissza­esett a föld­re, bever­te a fejét, és elvesz­tet­te az eszméletét.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szenvedett.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a fér­fi­val szem­ben a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­re és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék bör­tön­bün­te­tést, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki vele szemben.