Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bárddal támadt a mentőkre egy férfi Budapesten - vádemelés

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 53 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén feb­ru­ár­ban egy hús­vá­gó bárd­dal támadt rá az őt ellát­ni pró­bá­ló men­tők­re. A vád­lott egy hónap­pal koráb­ban egy orvos­ra is rátámadt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. janu­ár 14-én édes­any­já­val együtt meg­je­lent egy XXI. kerü­le­ti egész­ség­ügyi inté­zet­ben, ahol azt kér­ték a velük fog­lal­ko­zó orvos­tól, hogy együtt utal­ja be őket egy kór­ház osz­tá­lyá­ra. Az orvos szak­mai okok alap­ján eluta­sí­tot­ta a kéré­sü­ket, ami miatt a vád­lott egyre indu­la­to­sabb lett, majd ami­kor a sér­tett fel­állt, hogy kinyis­sa a ren­de­lő ajta­ját, a férfi két kéz­zel meg­ra­gad­ta az orvos nya­kát és szo­rí­ta­ni kezd­te, ami­vel csak akkor hagyott fel, ami­kor a sér­tett mun­ka­tár­sai meg­je­len­tek a rendelőben.

A vád­lott egy hónap­pal később, 2016. feb­ru­ár 11-én a haj­na­li órák­ban rosszul­lé­te miatt tele­fo­non kihív­ta a men­tő­ket XXI. kerü­le­ti laká­sá­ba. Az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat részé­ről egy men­tő­ápo­ló és egy gép­jár­mű­ve­ze­tő érke­zett a hely­szín­re. A men­tő­ápo­ló meg­vizs­gál­ta a vád­lot­tat, majd közöl­te vele, hogy továb­bi vizs­gá­la­tok­ra kór­ház­ba kell szál­lí­ta­ni­uk. Ekkor a vád­lott dühös lett, egyik kezé­be fel­ka­pott egy kony­ha­kést, a másik kezé­be pedig egy kony­hai hús­vá­gó bár­dot és azok­kal fenye­get­ve kia­bál­ta a men­tők­nek, hogy hagy­ják el a lakást. A meg­ré­mült sér­tet­tek mene­kül­ni kezd­tek, ami­kor a vád­lott a kezé­ben tar­tott bár­dot nagy erő­vel a sér­tet­tek mel­lett lévő ajtó irá­nyá­ba dobta.

A kerü­le­ti ügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit két rend­be­li - egy eset­ben fel­fegy­ver­kez­ve - elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra a bűn­hal­ma­zat miatt 12 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 23.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye