Főoldal » Archív » Beismert a bíróság előkészítő ülésén az ékszerbolti rabló – nyomban ítélet született

A Buda­pes­ti IX. kerü­le­ti Ügyész­ség 2018.  augusz­tu­sá­ban benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a mai napon a tár­gya­lás elő­ké­szí­té­se érde­ké­ben nyil­vá­nos ülést tar­tott, majd az ügyész­ség indít­vá­nyát köve­tő­en a beis­me­rő vád­lot­tat elítélte. 

Az ügyész­ség az elő­ké­szí­tő ülés ele­jén arra az eset­re, ha a vád­lott beis­me­ri a bűnös­sé­gét, alter­na­tív, konk­rét bün­te­té­si mér­ték­re vonat­ko­zó indít­ványt is tett azzal, hogy a vád­lott­ra 16 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és 10 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát tart­ja indo­kol­nak. Ennek az új eljá­rá­si tör­vény sze­rint az a jelen­tő­sé­ge, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő vád­lott ennél súlyo­sabb bün­te­tést nem kap­hat, ugyan­ak­kor a bíró­ság ennél kisebb bün­te­té­sek kisza­bá­sá­ról is ren­del­kez­het az ítéletében.

A meg­fe­le­lő figyel­mez­te­té­sek és az ügyé­szi indít­vány isme­re­té­ben a 37 éves, erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lott a vád­irat­ban ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket beis­mer­te, és a jogi minő­sí­tést elfo­gad­ta, vala­mint a tár­gya­lás jogá­ról is lemon­dott. Mivel a bíró­ság úgy ítél­te meg, hogy a beis­me­rés önkén­tes­sé­ge felől nincs két­ség, és azt az eljá­rás ira­tai is alá­tá­maszt­ják, ezért a beis­me­rést vég­zé­sé­ben elfogadta.

Ezután az első­fo­kú bíró­ság az eny­hí­tő és súlyo­sí­tó körül­mé­nyek szám­ba véte­le mel­lett  - a vád­lói és védői fel­szó­la­lá­so­kat köve­tő­en - nyom­ban íté­le­tet is hozott. és a 2 rend­be­li - egy eset­ben kísér­le­ti szak­ban maradt - fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben bűnös­nek kimon­dott erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat 12 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Mivel a  bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­hoz képest eny­hébb bün­te­tést sza­bott ki, ezért az ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A bíró­ság az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en – mivel az nem lett jog­erős – fenn­tar­tot­ta a vád­lott letartóztatását.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ve­tő célja volt az eljá­rá­sok – garan­ci­á­lis sza­bá­lyok mel­let­ti – gyor­sí­tá­sa. Ez most úgy jutott érvény­re, hogy az első­fo­kú bíró­ság­nak a nyo­mo­zás során lefoly­ta­tott bizo­nyí­tást - a tanúk kihall­ga­tá­sát, kame­ra­fel­vé­te­lek tár­gya­lá­son tör­té­nő meg­te­kin­té­sét, ira­tok ismer­te­té­sét -  nem kel­lett fel­ven­nie, így a 2018. ápri­li­si és máju­si elkö­ve­tés után 4 hónap­pal  már első­fo­kú íté­let szü­le­tett az ügyben.

A témá­val kap­cso­la­tos koráb­bi főügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/kessel-rabolt-ekszeruzletekben-egy-budapesti-ferfi-vademeles/