Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bevásárlóközpontokban fosztottak ki idős embereket

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a nőnek és fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik bevá­sár­ló­köz­pon­tok­ban vásá­rol­ga­tó idős embe­rek figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va ellop­ták a pénztárcájukat.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­jai, egy kül­föl­di férfi és egy nő 2018 decem­ber végén és 2019 janu­ár első nap­ja­i­ban Sal­gó­tar­já­non és Ceg­lé­den átutaz­va bevá­sár­ló­köz­pon­tok­ba mentek.

Az ott vásá­rol­ga­tó idős, 70, 80 éves embe­re­ket figyel­tek meg. Ami­kor a sér­tet­tek nem vet­ték észre, vagy egyi­kük a figyel­mü­ket elte­rel­te, az idős embe­rek bevá­sár­ló­ko­csi­ra tett tás­ká­já­ból ellop­ták a pénz­tár­cá­ju­kat, a benne lévő kész­pénz­zel, bank­kár­tyá­val és sze­mé­lyes okira­tok­kal együtt.

A gya­nú­sí­tot­tak a nyo­mo­zás során ez ideig fel­tárt cse­lek­mé­nyük­kel 4 sér­tett­nek 16.000,. forint­tól 52.000,- forin­tig ter­je­dő összeg­ben okoz­tak kárt.

A több rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott nő és férfi szö­ké­sé­nek veszé­lye fenn­áll. A ter­hük­re rótt cse­lek­mé­nye­ket soro­zat jel­leg­gel, utazó mód­szer­rel követ­ték el. Így attól is tar­ta­ni kell, hogy sza­ba­don hagy­va újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el, vagy fel nem kuta­tott tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel veszé­lyez­tet­nék a nyo­mo­zás sike­rét. Mind­ez kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­suk útján aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ezért tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egyet­ér­tett az ügyé­szi indít­vánnyal, és 2019. janu­ár 11. nap­ján elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.