Főoldal » Hírek » Bíróság elé áll a sérült gyerekeket magukra hagyó sofőr - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt emelt vádat az ellen a 22 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki veze­tői enge­dély nél­kül oko­zott bal­ese­tet, a kis­ko­rú sérül­te­ket pedig a hely­szí­nen maguk­ra hagyta.

A vád sze­rint a férfi – aki­nek nincs jogo­sít­vá­nya – 2021 janu­ár­já­ban neve­lő­ap­ja for­ga­lom­ból kivont gép­ko­csi­já­val vásá­rol­ni indult, vele tar­tott két roko­na, egy 17 és egy 15 éves fiú.

A férfi a téli útvi­szo­nyok­hoz képest gyor­san haj­tott, ezért a gép­ko­csi Vany­ar­con meg­csú­szott, egy vil­lany­osz­lop­nak ütkö­zött, majd a víz­el­ve­ze­tő árok­ba csapódott.

A bal­eset után a vád­lott a hátul utazó fiú­val kise­gí­tet­te a jobb első ülés­ből a másik utast, majd bekí­sér­te őket egy roko­na köze­li házá­ba, ahol a vérző és fáj­da­lom­ra panasz­ko­dó uta­sa­it a ház tulaj­do­no­sa­i­ra bízta, majd isme­ret­len hely­re távozott.

A fiú­kat men­tők szál­lí­tot­ták kór­ház­ba, mert a bal­eset követ­kez­té­ben mind­ket­ten zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Az ügyész­ség a gép­ko­csi veze­tő­je ellen két rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pász­tói Járás­bí­ró­sá­gon, és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a vád­lott köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tá­sát, vala­mint a közel 50.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indítványozta.

A rend­őr­ség a könnyű sérü­lé­sek­kel járó köz­le­ke­dé­si bal­eset oko­zá­sa, és a for­ga­lom­ból kivont jármű jogo­sít­vány nél­kü­li veze­té­se miatt sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést tett a sofőr ellen, aki­nek a vil­lany­osz­lop­ban oko­zott kárt is meg kell majd térítenie.