Főoldal » Archív » Bíróság elé állítás rablás miatt Debrecenben

2017. már­ci­us 3-án reg­gel a fia­tal­ko­rú sér­tett egy deb­re­ce­ni vil­la­mo­son uta­zott, ami­kor meg­állt mel­let­te egy nő, bele­nyúlt a sér­tett kabát­ja zse­bé­be és onnan kivett egy 1.000,- forin­tost. A tol­vaj leszállt a leg­kö­ze­leb­bi meg­ál­ló­ban, a sér­tett azon­ban utána ment és vissza­kér­te tőle a pénzt. A gya­nú­sí­tott tagad­ta, hogy nála lenne az összeg, majd vissza akart lépni a meg­ál­ló­ban vára­ko­zó vil­la­mos­ra, a sér­tett és a segít­sé­gé­re siető nő azon­ban a ruhá­za­tá­nál fogva vissza­tar­tot­ták és tele­fo­non érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A gya­nú­sí­tott ezután meg­kar­mol­ta és meg­ha­rap­ta a sér­tett és segí­tő­je kezét, majd elme­ne­kült a hely­szín­ről. A gya­nú­sí­tott táma­dá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

A rend­őr­ség rövid időn belül elfog­ta a gya­nú­sí­tot­tat, tőle lefog­lal­ták a lopott pénz­ből meg­ma­radt 640,- forin­tot és vissza­ad­ták a sér­tett­nek.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő ter­hel­tet rab­lás bűn­tet­te miatt a mai napon a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állít­ja.

A gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról készült fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-oran-belul-elfogtak-birosag-ele-allhat