Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bíróság elé állította az ügyészség a hétvégén ittasan a kecskeméti adventi vásárba hajtó autóst

A 22 éves kato­na­te­le­pi férfi veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik, azt sosem szer­zett. A vád­lott 2016. decem­ber 10-én este Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban itta­san – véré­ben 2,52 g/l alko­hol­kon­cent­rá­ci­ó­val – vezet­te az autó­ját, ami­kor egy előt­te álló sze­mély­au­tó hátul­já­nak ütkö­zött. Az ütkö­zést köve­tő­en a vád­lott az egy­irá­nyú for­gal­mú úton hát­ra­me­net­ben elin­dult, majd kb. 50 méter meg­té­te­le után az autó hátul­já­val neki­üt­kö­zött egy mögöt­te köz­le­ke­dő gép­ko­csi ele­jé­nek is.

A vád­lott a máso­dik ütkö­zést köve­tő­en sem állt meg, hanem ismét elő­re­me­net­ben fel­haj­tott a jár­dá­ra és a bal­ese­ti hely­színt úgy hagy­ta el, hogy meg sem győ­ző­dött volt-e a részes jár­mű­vek­ben sérült, vagy segít­ség­nyúj­tás­ra szo­ru­ló sze­mély. Ezután a férfi a jár­dán és a par­kon keresz­tül a Kos­suth tér felé veze­tett, ahol elha­ladt a tér köze­pén póni­lo­vag­lás­ra ide­ig­le­ne­sen lét­re­ho­zott karám mel­lett, majd autó­ja jobb olda­lá­val egy lám­pa­osz­lop szé­lé­nek is nekiütközött.

Innen tovább­ha­lad­va a téren fel­ál­lí­tott gyer­mek­vas­út és a dodzsem között behaj­tott az adven­ti vásár­ban sétá­lók közé és elütött egy gya­lo­gost is, aki 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ámok­fu­tó autóst végül a kis­vas­út irá­nyí­tó beren­de­zé­se állí­tot­ta meg.

A bűn­ügyi őri­zet­be vett bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te, jár­mű­ve­ze­tés ittas álla­pot­ban vét­sé­ge és cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt 3 napon belül a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mond­ta ki a fér­fit bűnös­nek és vele szem­ben 1 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, 4 évre a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, 1 évre pedig a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is eltil­tot­ta. A bíró­ság elren­del­te továb­bá a fér­fi­vel szem­ben koráb­ban szin­tén ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt kisza­bott és pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett 6 hónap fog­ház­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is.